Landsbygdsnätverket
Porträtt av Per Hasselberg som är ordförande i Nationella kompetensrådet inom det gröna och naturbaserade näringslivet

Per Hasselberg är ordförande i Nationella kompetensrådet inom det gröna och naturbaserade näringslivet. Foto: Jenny Mårtensson, Fyrbodals kommunalförbund

Hallå där...Per Hasselberg

Du är ju ordförande i vår arbetsgrupp för Nationella kompetensrådet inom det gröna och naturbaserade näringslivet. Vilka är de viktigaste frågorna som ni jobbar med just nu?

– Nationella kompetensrådet inom det gröna och naturbaserade näringslivet är ju relativt nybildat och vi kan nu sammanfatta det första verksamhetsåret. Först och främst fyller kompetensrådet en viktig funktion för dialogen mellan utbildningsanordnare till exempel naturbruksgymnasierna och SLU, och näringsliv inom det gröna näringslivet.

– Vi har haft möten den så kallade Dimensioneringsutredningen med olika förslag som går ut på att balansera olika behov och målsättningar som utbildningssystemet ska uppfylla. Dessa dialoger har känts oerhört meningsfulla.

– Vi har också diskuterat valideringsfrågan som är viktig för det livslånga lärandet, till exempel för personer som funderar på yrkesväxling eller nyanlända som har med sig erfarenheter från det gröna näringslivet till Sverige.

Vad hoppas ni på att det ska leda till?
Vi hoppas att mer dialog inom branschen ska leda till såväl attraktiva utbildningar som jobb inom det gröna arbetslivet och därmed säkerställa kompetensförsörjningen, både på kort och lång sikt, i det gröna och naturbaserade näringslivet. Det behövs dialog och samverkan på både lokal, regional och nationell nivå för att uppnå detta. Vi vill vara en del av dialogen kring dessa frågor på nationell nivå.

Vad är på gång framåt?
– Vi kommer att fortsätta på samma sätt som under det första året. Vi bjuder in intressanta gäster som kan berätta om utredningar och verksamheter av betydelse för det gröna näringslivet. Vi har uteslutande haft digitala möten, vilket är det bästa för ett nationellt råd av detta slag.

– Men jag skulle tycka att det vore spännande med ett fysiskt möte under året där dialoger kan ske på ett annat sätt än i digitala forum, till exempel med alla viktiga samtal som kan komma till i mingel och pauser. Men vi får se hur saker utvecklar sig, till exempel vad gäller pandemin.

Om du får lyfta tre delar som gruppen bidragit med, vad skulle det bli?
– För det första har vi lyckats skapa en unik nationell plattform som lockar fler och fler deltagare för varje möte vi har. Det visar att vi fyller en funktion genom att finns.

– För det andra skulle jag vilja lyfta fram dialogen kring den så kallade Dimensioneringsutredningen som en av de viktigaste diskussioner vi haft i detta forum. Utbildningsanordnare och branschföreträdare fick lyssna på varandra när det hur framtidens utbildningssystem för gymnasiet och Komvux ska utformas, så många kloka tankar och perspektiv lyftes i diskussionen och jag tror vi alla fick mer förståelse för varandra och blev lite klokare efter det mötet.

– För det tredje tror jag att detta forum också kan bidra till att branschens behov synliggöras hos olika myndigheter och organisationer. När t ex Myndigheten för Yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen eller Tillväxtverket bjuds in som sakkunniga i en viss fråga får de upp ögonen för branschen, dess behov och den enorma kunskap och det engagemang som finns inom det gröna näringslivet. Det tror jag är betydelsefullt för både utbildningsanordnare och företag inom det gröna och naturbaserade näringslivet.

Arbetsgruppens syfte och mål

I det nationella kompetensrådet tas frågor upp som berör strukturella problem och utmaningar inom kompetensförsörjningen i gröna och naturbaserade näringar kopplade till det svenska utbildningssystemet. Det gäller också det livslånga lärandet. Rådet ska verka för lösningar.

Arbetsgruppens medlemmar finns på den här sidan

Läs mer om gruppen på den här sidan

Publicerades