Politikområdesmål - sammankoppling


Kategori mål

EUs gemensamma
jordbrukspolitik
Källa 2018/0216
Förslag EU förordning

EUs havs- och
fiskeriprogram
Källa EU förordning
nr 1380/2013

Livsmedelsstrategin

Källa: Regeringens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och klimatpolitik
Källa: Sveriges Miljömål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landsbygdspolitik
Källa: Regeringens
proposition 2017/18:179

Produktion

Att stödja en livskraftig
jordbruksinkomst och
motståndskraft över hela EU:s territorium för att förbättra livsmedelssäkerheten.

Bidra till att trygga
livsmedelsförsörjningen.

Produktionsökning, både konventionell och ekologisk, som bör svara mot konsumenternas
efterfrågan. En produktions-ökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad.Öka konkurrens-
kraften

Att öka konkurrenskraften och
marknadsorienteringen, med
ett större fokus på forskning,
teknik och digitalisering.

Säkerställa att fiske- och
vattenbruksverksamheterna
är miljömässigt hållbara på

lång sikt och förvaltas på ett

sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt hänseende

En konkurrenskraftig
livsmedelskedja. Bl.a. genom att

stödja kunskaps- och innovations-systemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel


Långsiktigt hållbar förmåga att ta

tillvara förutsättningarna för
företagsamhet. Stärka konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, biobaserad och

fossilfri ekonomi och till ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Omfördela makten
i livsmedelskedjan

Att förbättra jordbrukarnas
ställning i värdekedjan


Sårbarheten i livsmedelskedjan ska
minska.Skydda folkhälsa

och matens kvalitet

Att förbättra jordbrukets
möjligheter att tillmötesgå
samhällets krav när det gäller livsmedel och hälsa, däribland kravet på säkra, näringsrika och hållbara livsmedel, såväl som respekten för djurens välfärd.


Konsumenterna ska ha ett högt
förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt.

Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljö-påverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. Konsumtionsmönstren
av varor och tjänster orsakar så
små miljö- och hälsoproblem
som möjligt.


Stödja generations-

skifte

Att locka unga jordbrukare och
underlätta affärsutveckling i
landsbygdsområden.

Motverka klimat-

förändringen

Att bidra till begränsning av

och anpassning till klimat-

förändringarna och
att främja hållbar energi.


Den totala livsmedelsproduktionen
ökar samtidigt som relevanta miljömål uppnås.

Andelen förnybar energi ökar
och energianvändningen är
effektiv med minimal
klimatpåverkan.

Nå målen samtidigt som miljömålen
uppnås

Vårda miljön

Att främja en hållbar utveckling

och effektiv förvaltning av
naturresurser som vatten,
mark och luft.

Säkerställa att
fiskeverksamhetens negativa
inverkan på de marina
ekosystemen minimeras, och
ska sträva efter att säkerställa
att fiske och vattenbruk inte
leder till en försämring av den
marina miljön.

Den totala livsmedelsproduktionen
ökar samtidigt som relevanta miljömål uppnås.

Kretsloppen är resurseffektiva
och så långt som möjligt fria
från farliga ämnen. En god hushållning sker med
naturresurserna.

Nå målen samtidigt som miljömålen uppnås.

Bevara landskap och

biologisk mångfald

Att bidra till skyddet av
den biologiska mångfalden,

förbättra ekosystemen och

bevara livsmiljöer och landskap.

Säkerställa att nyttjandet av de
levande marina biologiska
resurserna sker på ett sådant
sätt att populationerna av
skördade arter återställs till och
bevaras över nivåer som
säkerställer en maximal hållbar
avkastning.

Den totala livsmedelsproduktionen
ökar samtidigt som relevanta miljömål uppnås.

Ekosystemen har återhämtat
sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
Den biologiska mångfalden och
natur- och kulturmiljön bevaras,
främjas och nyttjas hållbart.

Nå målen samtidigt som miljömålen uppnås.

Bidra till levande

lands- och kustbygd

Att främja sysselsättning,
tillväxt, social integration
och lokal utveckling i
landsbygdsområdena,
däribland inom bioekonomi

och hållbart skogsbruk.

Säkerställa att fiske- och
vattenbruksverksamheterna är
miljömässigt hållbara på lång
sikt och förvaltas på ett sätt
som är förenligt med målen om
att uppnå nytta i socialt och
sysselsättningshänseende.

Den totala livsmedelsproduktionen
ökar samtidigt som relevanta miljömål uppnås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och hållbar utveckling i hela landet.


Landsbygdernas förmåga att ta tillvara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning är långsiktigt hållbar. Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygder.