Landsbygdsnätverket

Här är Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för framtidsdialogen: Lovisa Westling, Leader Lappland 2020; Klas Fritzon, Tillväxtverket; Sofia Björnsson, LRF; Veronica Andrén, Landsbygdsnätverkets kansli; Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapet Västra.

Dags för dialog om verksamheten 2023–2024

Vad finns det för behov av nätverkande, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samskapande med mera? Nu bjuder Landbygdsnätverkets styrgrupp in till dialog om framtiden och verksamheten 2023–2024. Ta chansen och var med och utforma den!

Varför görs framtidsdialogen?

Landsbygdsnätverkets styrgrupp genomför regelbundet en dialog med nätverkets medlemmar.

 • Syftet är att undersöka medlemmarnas behov av nätverkande, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samskapande, med mera.
 • Resultaten från dessa dialoger ligger till grund för de prioriteringar och målsättningar som sedan driver nätverkets arbete framåt.

Medlemsorganisationer – ge er input via enkäten

Landsbygdsnätverkets kansli tar hjälp av en oberoende konsultfirma i arbetetet med att genomföra en enkätundersökning.

 • Enkäten (som är digital) sänds via e-post till medlemsorganisationerna.
 • Mottagare är i första hand medlemsorganisationernas kontaktperson/er.
 • Enkäten går också till Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper.
 • Det finns möjlighet att lämna flera svar från samma organisation.
 • Enkäten kommer att vara öppen från slutet av maj till början av juni.

Resultaten sammanställs och analyseras i slutet av sommaren. Det är representanter från nätverkets kansli, styrgruppen och den oberoende konsultfirman som tilllsammans gör analysen.

Andra intressenter – input via fokusgrupper

För att fånga upp tankar och idéer från organisationer som ännu inte är medlemmar i Landsbygdsnätverket går en särskild inbjudan ut till dessa om att medverka i en fokusgrupp. Det finns fem olika tillfällen i juni att välja mellan för att delta i ett fokusgruppssamtal.

De som bjuds in till fokusgrupperna är organisationer identifierade av styrgruppen, som särskilt viktiga för att nå målen i den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Tidplan

I bilden syns fem pilar i en linje, i respektive pil finns orden Maj-juni, augusti, september, oktober, november.

Framtidsdialogen genomförs i flera steg. Under arbetets gång kommer innevarande styrgrupp att överlämna underlag från framtidsdialogen till den nya styrgruppen för Landsbygdsnätverket som tillträder i november.

 • Maj-juni: Enkäten sänds ut. Det finns fem olika tillfällen för samtal i fokusgrupper.
 • Augusti: Sammanställning av svar från enkät och fokusgrupper.
 • September: Analysarbete. Kansli, oberoende konsult, styrgrupp.
 • Oktober: Styrgruppen börjar arbetet med aktivitetsplanen 2023-2024.
 • November: Innevarande och tillträdande styrgrupp fortsätter att mejlsa fram aktivitetsplanen 2023-2024.

Kontakt

Veronica Andrén samordnar Landsbygdsnätverkets arbetet med framtidsdialogen.
E-post: Veronica.Andren@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 61 61.

Bakgrund

Vad är nytt från 2023? Politikområdenas olika mål och hur de är sammankopplade

Inom områdena livsmedelsproduktion, miljö och klimat samt socio-ekonomisk struktur finns det fler målformulering som är aktuella, utifrån de styrdokument som gäller från 2023 och framåt. Här kan du ta del av tre matriser som visar politikområdenas mål och hur de hör ihop.

Vad står det i Sveriges strategiska plan - om ett nationellt nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken?

I förslaget till Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027 finns ett avsnitt som anger förutsättningarna för ett nationellt nätverk.

Publicerades