Landsbygdsnätverket
Christina Lindfors, verksamhetsledare för Dalälvarnas utvecklingsområde

Christina Lindfors, verksamhetsledare för Dalälvarnas utvecklingsområde.

 ”Det handlar om att vara nyfiken på personer du möter”

Inför nuvarande programperiod hade Dalälvarnas utvecklingsområde en ambitiös plan med workshops i var och en av områdets tio kommuner. Och det är något man inte ångrar idag. Resultatet blev att ett underifrånperspektiv genomsyrar hela strategin och invånarnas behov har fått visa vägen.

Christina Lindfors, verksamhetsledare för Dalälvarnas utvecklingsområde, var med när strategin utformades. Hon berättar att det första steget som interimsstyrelsen tog var att träffa kommunalråden för alla åtta kommuner som ingick i leaderområdet.

- Kommunerna måste vara med på ett tidigt stadium för att säkerställa att intresset finns, säger hon.

När det geografiska området var utstakat stod det klart att det utökats med två kommuner till totalt tio. Nästa steg blev att kartlägga den breda allmänhetens behov. Arbetsgruppen övervägde att skicka ut digitala enkäter, men landade i att fysiska möten ändå passade ändamålet bäst. Under två månader arrangerades därför workshops i samtliga tio kommuner där såväl allmänheten som de tre sektorerna bjöds in. På samtliga workshops fick deltagarna tillsammans göra SWOT-analyser, lämna förslag på insatsområden och val av fonder.

- Vi som jobbar med det här har ofta ett teoretiskt perspektiv. På workshoparna fick vi mycket respons om att vi i arbetsgruppen inte ska tala om för deltagarna vad vi har för behov och utvecklingsmöjligheter. Därför ville vi säkerställa att det var just deltagarnas tankar som blev översatta i den här strategin.


Vi vill att projektägarna ska tänka ”vad kan min projektidé bidra till i Dalarna?”


Workshoparna blev också ett sätt att ge deltagarna en känsla av att vara en del av en större helhet.

- Vi är ett stort område och för oss är det viktigt som att alla tar med sig att det vi gör i leaderprojekten inte bara handlar om att hämta finansiering till respektive kommun. Vi vill att projektägarna ska tänka ”vad kan min projektidé bidra till i Dalarna?”, säger hon.

Väg in till företagarna

Parallellt med workshop-turnén vände man sig till kommunala tjänstemän för att fånga upp de behov och idéer som fanns. Man gästade också flera företagsfrukostar för att sprida ordet om Leader och fånga upp företagarnas perspektiv.

- Det var ett överraskade stort intresse. Vi behövde inte använda något speciellt styrmedel alls, idéerna bara kom av sig självt.

Och just företagsfrukostarna blev ett steg i att få till en bred delaktighet i strategin. På så vis kunde man nå en delvis ny målgrupp som tidigare varit svår att engagera.

­- Eftersom entreprenörskapet är en drivkraft finns det i den här gruppen personer som är engagerade i många delar av samhället. Vi hade en himla tur genom att komma ut i de här sammanhangen.


Det är lätt att vi som jobbar med det här bara ser de teoretiska behoven och skriver folk på näsan.


Företagsfrukostarna blev också att sätt att nå ut till andra målgrupper, som unga och utrikesfödda. Bland entreprenörerna fanns många med utländsk bakgrund och även flera UF-företag fanns representerade. Utöver det sökte arbetsgruppen kontakt med olika integrationsnätverk för att få fler ingångar att jobba vidare med.

Vad är ni mest nöjda med i er mobilisering?

- Det är att vi gick ut till den breda allmänheten. Idag är jag väldigt nöjd med att det var fysiska möten och att vi vågade stå för den inriktningen som vi gjorde. Vi själva kan aldrig vara underifrånperspektivet, det måste vara personerna som vi träffar ute i samhället. Det är lätt att vi som jobbar med det här bara ser de teoretiska behoven och skriver folk på näsan. Det är viktigt att verkligen lyssna på vad allmänheten behöver och få med sig det i strategin.

Modell över strategiprocessen i Dalälvarnas utvecklingsområde. Processen beskrivs med en linje som börjar med "Interimsstyrelse"  och fortsätter med "10 kommuner". Härifrån går tre pilar till "Workshop med allmänhet", "Dialog med tjänstepersoner" och "Företagsfrukostar". De tre delarna slutar gemensamt i "Nulägesanalys", "Insatsområden" och "Val av fonder".

”Gjorde inget annat än att träffa folk”

För att få alla deltagare aktiva i arbetet jobbade man mycket med att skapa ett bra klimat för samtal.

- Det handlar inte så mycket om att hitta den perfekta metoden utan att vara nyfiken på personerna du möter och deras input. Det är avgörande många gånger. Vi gjorde inget annat än att träffa folk under en intensiv period. Men vi ville inte dra ut på det på för lång tid utan sammanställa materialet för att komma vidare.

Vad skulle ni ha gjort annorlunda idag?

- När det gäller att stå på sig och hitta allmänhetens behov skulle vi inte ändra på något. Men det som är svårt idag är att det behövs klarare riktlinjer från nationellt håll mellan Leader och andra finansieringsmöjligheter. Vi ska ju vara självstyrande – att LAG:s beslut gäller- men det är viktigt att få tydligare riktlinjer så att kunderna ute i vekligheten vet vad de kan söka finansiering för. Och det kan vi själva bli bättre på genom rådgivning på kontoren.

Är det något som ni kommer att förändra inför programperioden 2021-2027?

- Vi vet ju ännu inte vilka insatser som är prioriterade på EU-nivå och nationell nivå. Men för oss är det viktig att se till underifrån-perspektivet och inte fastna i teoretiska behov. Det är som en röd tråd för oss.

Publicerades