Landsbygdsnätverket

Östersjöstrategin

EU:s strategi för Östersjöregionen EUSBSR är en strategi för att få Östersjöländerna att gå samman för att rädda sitt gemensamma innanhav och få de olika EU-programmen att dra åt samma håll och i slutänden bidra till EU 2020. Tillsammans ska vi lösa gemensamma problem och ta tillvara regionens speciella förutsättningar. Strategin lanserades i juni 2009 och har sedan reviderats någon gång. Aktivitetsplanen för strategin förnyas kontinuerligt och arbetet överbryggar EU:s programperioder.

Östersjöstrategin_opt

Skiss över de policyområden som finns i strategin.

Bakgrundsbeskrivning

Strategin för Östersjöregionen är inget nytt program med nya pengar utan ett försök att se på alla EU-program ur ett "makro-region-perspektiv". Strategin har 13 olika tematiska områden "Policy areas" och inom vart och ett har man beskrivit önskvärda "Common actions" och "Flagship-projects". Varje temaområde har ett koordinerande land med en så kallad PAC (Policy Area Coordinator). Det finns också ett antal horisontella aktiviteter.

De tre huvudmålen för strategin är:

  1. Rädda havet med sex policy-områden.
  2. Koppla ihop regionen med två policy-områden.
  3. Öka välståndet med fem policyområden.

Inom landsbygdsprogrammet finns åtgärder och aktiviteter som berör många av de policyområden som finns i strategin. Inom Bioekonomi finns underområdena Jord- och skogsbruk, landsbygdsutveckling samt Fiske och vattenbruk. Finland har samordningsansvaret (PAC) för jord- skogsbruk. Litauen är PAC för landsbygdsutveckling och ansvaret som PAC för fisk och vattenbruk ligger på Jordbruksverket i Sverige. 

Området Nutri handlar om att minska näringsläckaget till havet till acceptabla nivåer. Hazards handlar om att minska användningen och skadorna av farliga ämnen såväl biocider som hushålls- eller industrikemikalier, Alla policyområden inom huvudmålet att öka välståndet har också bäring på målsättningarna för landsbygdsprogrammet. De horisontella aktiviteterna fysisk planering och klimat har också direkt bäring på landsbygdsprogrammets mål.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU