Landsbygdsnätverket

Foto: Sofia Byström

Arbetet i insatsområdena

Den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk har som övergripande mål att stödja aktörer som verkar inom områdena yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk och förse dem med bra verktyg, en god kunskapsbas och inspiration för det arbete de ska utföra inom ramen för målen för havs- och fiskeriprogrammet i Landsbygdsnätverket.

För att nå det övergripande målet har gruppen valt att fokusera på fyra insatsområden. På den här sidan får du information om arbetet inom de olika insatsområdena. Arbetet utförs inom aktiviteter, där inriktningen är ett eller flera av de tre områdena yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk.

Förmedla kunskapen om mindre
miljöbelastande system 

Fiskehamn

Det specifika målet är att öka kunskapen om mindre miljöbelastande system och fiskeredskap och vattenbrukstekniker hos Landsbygdsnätverkets medlemmar och därigenom ge dem goda möjligheter att stödja projekt och aktiviteter som förbättrar konsumenternas kunskaper och därmed öka betalningsviljan för svenskfångad och svenskodlad sjömat.

Aktiviteter på gång (exempel)

 • Fiske- och vattenbruksexempel

Vi tar fram lärorika exempel inom yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk och publicerar på webbsidan. Målet är att publicera tio lärorika exempel per år. Läs artiklarna här

 • Sjömatens väg

Vi har tagit fram nio webbartiklar och en film som bygger på stillbilder för att marknadsföra artiklarna. Samtliga artiklar publicerades på webben i september. De annonseras sedan en och en i Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev och på sociala medier varje vecka i nio veckor. Teman för de nio artiklarna är det pelagiska fisket, det passiva fisket, kassodling av matfisk, landbaserad fiskodling, odling av musslor, landning av fisken, fiskauktion, beredning/förädling och grossist. Läs artiklarna här

 • Hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och kustutveckling –januari 2020

Landsbygdsnätverket bjuder in till en tematisk träff om fiske och vattenbruk och hur dessa näringar bidrar till landsbygdsutveckling. Alla leaderområden med intresse av att bidra till en utveckling av fiske och vattenbruk är välkomna till ett möte för lärande och erfarenhetsutbyte. Träffen arrangeras från sent eftermiddag den 15 januari och hela den 16 januari på Hotell C vid Vasaplan i Stockholm. Program med möjlighet till anmälan hittar du här

 • Arbete för att stärka attityder och relationer – fiskodlingsbranschen

Vi genomför den här aktiviteten i samarbete med Matfiskodlarnalänk till annan webbplats, som driver arbetet. Inom fiskodlingsbranschen har fiskodlarna varit olika framgångsrika i att skapa positiva attityder och långsiktigt goda relationer med både närboende och intilliggande samhällen. Anledningarna kan vara att sådana aktiviteter inte har prioriterats eller att bolagen inte har insett betydelsen av att synliggöra verksamheterna. Målsättningen för denna aktivitet är att genom analys och praktiska försök, skapa en metod och ett informationsmaterial som ger stöd för hur verksamheten ska kommuniceras både internt och externt för att uppnå positiva attityder och långsiktigt goda relationer. Frågeställningar för den externa kommunikation är; Hur skapas och upprätthålls positiva attityder och goda relationer till exempelvis närboende, allmänhet, beslutsfattare och myndigheter? Frågeställningar för den interna kommunikationen är; Hur kan bolagen arbeta för att ha stolta anställda som kan vara bolagets och branschens positiva budbärare? Aktiviteten ska vara slutrapporterad sent hösten 2019.

 • Hållbar mat för alla – hållbar sjömat

Jordbruksverket har tagit fram en webbsida där man berättar om Hållbar mat för alla. Vi har kompletterat den informationen med en sida där vi beskriver Hållbar sjömat. Här kan du läsa den textenlänk till annan webbplats

Stärka hållbar konkurrenskraft

Fiskebåt

Det specifika målet är att öka kunskapen hos fiskets och vattenbrukets aktörer om till exempel regelverk, tillståndsfrågor, marknadsföring och entreprenörskap samt att verka för samverkan och erfarenhetsutbyte inom näringen – med syftet att fiskeri- och vattenbruksnäringen ska stärka sin konkurrenskraft på ett hållbart sätt.


Aktiviteter på gång (exempel)

 • Samverkan med konferensen Östersjöfiske 2020

Årets konferens arrangeras 21 och 22 november 2019 på Marint centrum i Simrishamn. Temat är ”En ny idé för Östersjön”. Konferensen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet, Livsmedelsakademin, Simrishamns kommun, Marint centrum och Landsbygdsnätverket.

Östersjön utsätts för ett hårt tryck från många håll och har så gjort under lång tid, vilket har skapat ett hav i obalans. Denna situation väntas vara långvarig. Detta ger östersjöfisket en nutid och framtid som skiljer sig avsevärt från dess dåtid. För att bidra till kommande process kommer Östersjöfiske 2020 i år att lyfta och proble­matisera ett antal nyckelfrågor, som har principiell eller praktisk betydelse för hur vårt fiske bedrivs och om vi ska lyckas ta oss från dagens situation till en framtid där såväl hav som näring och kustsamhällen är välmående. Vi kommer också höra riksdagsledamöter från olika partier samtala om hur de, rent konkret, kan och vill bidra till ett mer hållbart fiske. Vidare kommer vi att djupdyka i vilken roll fiskets kulturarv har för kustsamhällen samt höra inspel om hur vi räddar framtidstron i näringen och hittar inspiration, lönsamhet och hållbarhet.

Konferensen riktar sig till alla med ett intresse för fiskets, havsmiljöns och landsbygdens utveckling: fiskare, förädlare och andra i livsmedelskedjan, producentorganisationer, miljöorganisationer, landsbygdsorganisationer, forskare, politiker, kommuner, myndigheter, departement med flera. Program med möjlighet till anmälan hittar du här

 • Samverkan med den nationell vattenbrukskonferensen 2020

Det är Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruklänk till annan webbplats som ansvarar för planeringen inför nästa års nationella vattenbrukskonferens. Konferensen som kommer att arrangeras i Åhus, Skåne, 10 och 11 mars 2020 är ett samarbete med bland andra Landsbygdsnätverket. Mer information med program och möjlighet till anmälan kommer.

 • Sjömat från land till bord – nätverk vattenbruk

Vi samarbetar med RISElänk till annan webbplats och SWEMARClänk till annan webbplats som tillsammans med Svenskt Marintekniskt Forum har initierat ett nätverk för företag inom landbaserad odling av sjömat med målet att stärka denna relativt nya, och potentiellt växande bransch i Sverige. Nätverkets syfte är att samla företag och entreprenörer som har utvecklat, utvecklar eller ämnar utveckla landbaserade odlingssystem för att skapa ett övergripande och inkluderande nationellt nätverk. Det övergripande målet är att starta ett oberoende nätverk av organisationer med intressen i hållbar fiskodling. Nätverkets främsta mål är att stärka industrin och därmed skapa hållbara arbetstillfällen som producerar hållbar mat. Nätverket ska ha ett starkt affärsfokus, d.v.s. aktiviteterna i nätverket ska kunna direkt kopplas till affärsnytta för branschen. Den tematiska gruppen tillsammans med Region Skåne finansierar aktiviteten som pågår till och med april 2020.

Stödja hållbara förvaltningsmodeller

per

Det specifika målet är att öka kunskapen om hållbara lokala och regionala förvaltningsmodeller, inklusive de möjligheter som finns för att återställa och utveckla goda reproduktionsplatser och andra åtgärder som främjar fiskbeståndens tillväxt, och hur man kan använda dessa förvaltningsmodeller för att stärka fisket, vattenbruket och ta hand om vattnet och resurserna.

Målet är också att skapa mer samsyn och förståelse mellan olika intressenter inom fiske och vattenbruk och tydliggöra dessa näringars betydelse för kustsamhällens utveckling.

Aktiviteter på gång (exempel)

 • Värden i svenskt yrkesfiske

Landsbygdsnätverket har tillsammans med Jordbruksverket gett AgriFood i uppdrag att sammanställa kunskap om värden i svenskt yrkesfiske. Rapporten presenterades i samband med ett seminarium den 12 september. Här finns materialet

Den 6 december bjuder Landsbygdsnätverket tillsammans med Jordbruksverket, Maritima klustret i Västsverige och Fiskekommunerna in till ett seminarium där presentation av rapporten Värden i svenskt yrkesfiske är en del av programmet. Tema för seminariet är ”Sjömat för framtiden – värden i yrkesfiske och innovation inom marin livsmedelssektor”. Förutom arrangörerna medverkar även AgriFood, Sweden Food Arena och Vinnova. Här hittar du program med möjlighet till anmälan

 • Torskfisket i Östersjön

En arbetsgrupp bestående av länsstyrelser, kommuner och fiskets organisationer samt närliggande intressen har hållit två möten under våren för att diskutera förutsättningarna för torskfisket i Östersjön på samma sätt som gjordes för de pelagiska kust- och regionalkvoterna. Problembilden är gemensam men synen på lösningar går isär. Mycket av diskussionerna har fokuserat på permanent överförbara fiskerättigheter. Vår roll har varit att erbjuda en plattform för diskussionerna. En skrivelse skickades till Havs- och Vattenmyndigheten i slutet av juni. Här finns skrivelsenPDF

Främja de ungas möjligheter att verka inom fiske och vattenbruk

Sillarodd

Det specifika målet är att är att stödja intresset hos unga genom att sprida kunskap och lyfta frågan om ägarskiften där en yngre generation kan ta över inom fiske och vattenbruk samt frågan om diversifiering.

Aktiviteter på gång (exempel)

 • Främja de ungas möjligheter att verka inom fiske och vattenbruk

För närvarande finns inga pågående aktiviteter inom detta insatsområde. En aktivitet som hade en direkt koppling till insatsområdet var ”Rekrytering av unga till fisket - studentmässa på Donsö”, i september 2019. Läs rapport här

På seminariet ”Fisken, förädlingen och framtiden” i oktober 2019 i samband med SM i mathantverk på Högbo bruk, så var en tydlig dimension – på vilket sätt kan rekrytering till yrkeskåren underlättas? Läs rapport här

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU