Landsbygdsnätverket

Foto: Sofia Byström

Arbetet i insatsområdena

Den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk har som övergripande mål att stödja aktörer som verkar inom områdena yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk och förse dem med bra verktyg, en god kunskapsbas och inspiration för det arbete de ska utföra inom ramen för målen för havs- och fiskeriprogrammet i Landsbygdsnätverket.

För att nå det övergripande målet har gruppen valt att fokusera på fyra insatsområden. På den här sidan får du information om arbetet inom de olika insatsområdena. Arbetet utförs inom aktiviteter, där inriktningen är ett eller flera av de tre områdena yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk.

Förmedla kunskapen om mindre
miljöbelastande system 

Fiskehamn

Det specifika målet är att öka kunskapen om mindre miljöbelastande system och fiskeredskap och vattenbrukstekniker hos Landsbygdsnätverkets medlemmar och därigenom ge dem goda möjligheter att stödja projekt och aktiviteter som förbättrar konsumenternas kunskaper och därmed öka betalningsviljan för svenskfångad och svenskodlad sjömat.

Aktiviteter på gång (exempel)

 • Fiske- och vattenbruksexempel

Vi tar fram lärorika exempel inom yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk och publicerar på webbsidan. Målet är att publicera tio lärorika exempel per år. Läs artiklarna här

 • Sjömatens väg

Vi har tagit fram nio webbartiklar och en film som bygger på stillbilder för att marknadsföra artiklarna. Teman för de nio artiklarna är det pelagiska fisket, det passiva fisket, kassodling av matfisk, landbaserad fiskodling, odling av musslor, landning av fisken, fiskauktion, beredning/förädling och grossist. Läs artiklarna här

 • Visste du att… om fiske och vattenbruk

Aktiviteten syftar till att göra en kommunikationsinsats kring vanliga missuppfattningar, myter och vanliga frågor/diskussioner inom fiske och vattenbruk. Vi ska ta fram ett lättfattligt informationsunderlag baserat på saklig och opartisk fakta avstämd med berörda myndigheter. Först kommer vi fokusera på vattenbruket och sedan fisket.

 • Almedalen 2020

En dialog pågår med SWEMARC, Göteborgs universitet, NKfV, Blått centrum och SPF PO om samarbeten under Almedalsveckan. Mer information kommer.

 • Träff med leaderområden 2021; Hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och kustutveckling

Inget konkret är ännu planerat. Eventuellt kan träffen arrangeras under sen höst 2020.

Stärka hållbar konkurrenskraft

Fiskebåt

Det specifika målet är att öka kunskapen hos fiskets och vattenbrukets aktörer om till exempel regelverk, tillståndsfrågor, marknadsföring och entreprenörskap samt att verka för samverkan och erfarenhetsutbyte inom näringen – med syftet att fiskeri- och vattenbruksnäringen ska stärka sin konkurrenskraft på ett hållbart sätt.


Aktiviteter på gång (exempel)

 • Den nationella vattenbrukskonferensen 2020

Nu är det äntligen dags för den nationella vattenbrukskonferensen 2020. I år kommer vi vara i Åhus i Skåne, den 10-11 mars. Förutom många intressanta föreläsningar och möjligheten till nätverkande arrangeras studiebesök till både alg- och fiskodling dag 2. Det är Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är huvudarrangör och arbetar tillsammans med Jordbruksverket, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Gårdsfisk och Landsbygdsnätverket i genomförandet av årets konferens. Mer information och möjlighet till att anmäla dig finns här. Sista anmälningsdag är 6 februari.

 • Kustfiskarelyftet; seminarium 26 mars i Sundsvall

Seminariet är ett samarbete med leaderprojektet Kustfiskarelyftet. Den tematiska gruppen har tidigare hade olika samarbeten med projektet; bl. a. vid seminariet i mars 2019 strax norr om Gävle samt vid seminariet på SM i Mathantverk. Program är under utarbetande. Jakob Granit och Niclas Törnell från HaV kommer att medverka.

 • Innovation Iceland; 8 – 11 mars

Innovation Iceland är ett studiebesök/klusterutbyte med Island. På Island har man genomfört en fantastisk förändringsresa inom fiskeindustrin som är Islands viktigaste industri. Fångsterna har drastiskt minskat i volym samtidigt som omsättningen mätt i kronor har ökat avsevärt. Många nya produkter har tagits fram. Man arbetar med öppen innovation och är beroende av klustersamarbete för att nå framgångar.

Aktiviteten består i att en grupp utvalda företagare och klusterpersoner i Västra Götaland/Landsbygds-nätverket besöker bland andra Islands Innovationscenter och har ett utbyte av idéer, arbetssätt och etablerar möjligheter för fortsatta samarbeten. Lettland deltar med tre personer, som tar sina egna kostnader. Deras medverkan innebär att erfarenhetsutbytet ytterligare kan ökas. Studiebesöket kommer att följas upp med en rapport och troligen något seminarium.

 • Fiskeforum2020; 31 mars – 1 april

Fiskeforum2020 syftar till att på olika sätt belysa och diskutera svenskt fiske ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kommer att ställa oss frågan om vi har ett hållbart fiske idag, men även prata om vad som behövs för att vi i framtiden ska ha både bärkraftiga akvatiska ekosystem, konkurrenskraftiga fiskenäringar och säkra möjligheterna till ett bra sport- och fritidsfiske. Fiskeforum2020 för samman hela fiskenäringen och nyckelaktörerna i det system som påverkar utvecklingen av ett hållbart fiske i Sverige. Konferensen samlar bl.a. yrkesfiskare, fritidsfiskare, sportfiskare, fisketurismentreprenörer, produkt- och destinationsutvecklare, offentliga beslutsfattare, finansiärer, förvaltare, lagstiftare, forskning och vetenskaplig rådgivning från olika delar av Sverige. Forumet arrangeras på Näringslivets hus, Stockholm. Arrangörer är Jordbruksverket, HaV, Sportfiskarna, Sveaskog, Stiftelsen för Östersjölaxen, Svensk Sportfiskehandel och Landsbygdsnätverket i samverkan med Fiskevattenägarna och SFPO. Save-the-date finns i kalendariet

Stödja hållbara förvaltningsmodeller

per

Det specifika målet är att öka kunskapen om hållbara lokala och regionala förvaltningsmodeller, inklusive de möjligheter som finns för att återställa och utveckla goda reproduktionsplatser och andra åtgärder som främjar fiskbeståndens tillväxt, och hur man kan använda dessa förvaltningsmodeller för att stärka fisket, vattenbruket och ta hand om vattnet och resurserna.

Målet är också att skapa mer samsyn och förståelse mellan olika intressenter inom fiske och vattenbruk och tydliggöra dessa näringars betydelse för kustsamhällens utveckling.

Aktiviteter på gång (exempel)

 • Värden i svenskt yrkesfiske; uppföljning och steg 2

Den tematiska gruppen tillsammans med Jordbruksverket gav AgriFood i uppdrag att sammanställa kunskap om värden i svenskt yrkesfiske. Rapporten fungerar bland annat som en s.k. gap-analys; det vill säga ger underlag för att prioritera ytterligare insatser för att fylla kunskapsluckor. Staffan Waldo är vår kontaktperson på AgriFood. Ett seminarium som bygger på rapporten arrangerades den 12 september i Stockholm. Material finns publicerat här

Ett ytterligare arrangemang inom aktiviteten var seminariet ”Sjömat för framtiden – värden i yrkesfiske och innovation inom marin livsmedelssektor” den 6 december i Göteborg. Arrangörer var Landsbygdsnätverket, Jordbruksverket, Maritima klustret i Västsverige och Fiskekommunerna. Material finns publicerat här

Landsbygdsnätverket tillsammans med Jordbruksverket har gett AgriFood två ytterligare uppdrag, som en påbyggnad till den första rapporten. Det är 1/ en uppdelning av underlaget i rapporten utifrån geografiska områden samt segment inom fiskenäringen och 2/ ett arbete som beskriver kustsamhällens attraktionsförmåga för turismen.

 • Dialogforum kring yrkesfiske i Halland

Aktiviteten är en förstudie om hur ett dialogforum mellan yrkesfiskare och myndigheter i Hallands län skulle kunna utformas. Lokalt Ledd Utveckling Halland med Caroline som kontaktperson driver aktiviteten. Studien ska utreda under vilka former ett dialogforum ska utföras, och vilka parter som ska medverka i ett sådant forum. Det är också tänkt att under arbetets gång ha möten med inblandade parter såsom HKPO, Varbergs kommun och Länsstyrelsen, så att arbetet hålls levande med kontinuerlig input från samarbetspartnerna. Aktiviteten ska vara klar och redovisad under inledningen av 2020.

Främja de ungas möjligheter att verka inom fiske och vattenbruk

Sillarodd

Det specifika målet är att är att stödja intresset hos unga genom att sprida kunskap och lyfta frågan om ägarskiften där en yngre generation kan ta över inom fiske och vattenbruk samt frågan om diversifiering.

Aktiviteter på gång (exempel)

 • Främja de ungas möjligheter att verka inom fiske och vattenbruk

För närvarande finns inga pågående aktiviteter inom detta insatsområde. En aktivitet som hade en direkt koppling till insatsområdet var ”Rekrytering av unga till fisket - studentmässa på Donsö”, i september 2019. Läs rapport här

På seminariet ”Fisken, förädlingen och framtiden” i oktober 2019 i samband med SM i mathantverk på Högbo bruk, så var en tydlig dimension – på vilket sätt kan rekrytering till yrkeskåren underlättas? Läs rapport här

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU