Landsbygdsnätverket
Lantbrukarens unika roll

Lantbrukarens unika roll - utbildningspaketet

Landsbygdsnätverket tar ett nytt grepp för att öka kunskaperna om jordbrukets ekosystemtjänster. Med ett unikt utbildningspaket vill vi visa på lantbrukarens viktiga roll i en rad betydelsefulla ekosystemtjänster. Idén är att du ska kunna ordna en träff i ämnet som tar cirka en timme. Här hittar du film, broschyr, bildserie, presentationstext och informationsbrev hittar du snyggt förpackat och nedladdningsbart.

Mycket av det som vi kanske tar för självklart och som vi behöver för vår överlevnad är beroende av att det finns en rik biologisk mångfald och aktiva lantbrukare. Detta i sin tur påverkas av politiska beslut och prioriteringar liksom av konsumenternas val. Landsbygdsnätverket vill genom utbildningspaketet uppmärksamma politiker, tjänstemän, forskare, rådgivare, lantbrukare och konsumenter på detta beroendeförhållande.

Utbildningspaketet

Ladda ner följande; InformationsbrevPDF, Filmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, broschyrenPDF, bildseriePDF och presentationstextWord.
Den trycka broschyren är gratis och beställs genom Landsbygdsnätverket via mejl till Suzanne Printzell, 036 - 15 62 13.

Vad är ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänster är ett rätt nytt begrepp som används flitigt i miljösammanhang. Kort handlar det om de produkter och tjänster som människan i samspel med naturens ekosystem ger oss och som bidrar till vårt välbefinnande.

Många av de så kallade ekosystemtjänsterna är beroende av att det finns bönder som bedriver olika verksamheter. Då pratar man om nyttor och dit hör kanske framförallt produktionen av livsmedel och energiråvaror. Lantbrukaren gynnar till exempel också tillgången till pollinerande insekter och genetiska resurser, främjar markbördighet och kolinlagring samt reglerar vattenflöden.

Lantbrukarna har en oumbärlig roll när det gäller de kulturella ekosystemtjänsterna som att tillhandahålla ett vackert landskap, synliggöra kulturspår och ge förutsättningar för rekreation, turism, lärande och läkande.

Andra effekter

Men det finns även mindre positiva effekter på ekosystemtjänsterna. För att nå största möjliga skörd kan exempelvis tillgången på pollinerande insekter försämras om man använder olämpliga bekämpningsmedel. Om lantbrukare får ökade kunskaper om hur ekosystemtjänsterna påverkas av olika åtgärder kan de göra sitt för att se till att tjänsterna fortsätter vara till nytta för både företagen och samhället.

Ekosystemtjänster översiktsbild

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU