Landsbygdsnätverket
Buffé med sillburgare

Nu är Fiskesamråd Halland igång

Nystartade Fiskesamråd Halland är ett samtalsforum där olika aktörer inom kommuner, region, akademi och fiskerinäringen samt kustborna träffas för att diskutera angelägna frågor.

– Sammansättningen av gruppen med forskare, förvaltare, kommunrepresentanter och yrkesfiskare vid samma bord bidrar till att skapa en rak och god dialog kring fiskefrågor. Gruppen bidrar även till att höja kunskapsnivån om fiskets bedrivande och det komplexa regelverk som omgärdar svenskt yrkesfiske, både inom och utanför gruppen, säger länsfiskekonsulent Erika Axelsson, Länsstyrelsen i Halland.

Flerårig önskan

Fiskesamråd Halland har växt fram ur en flerårig önskan från berörda parter om ett diskussionsforum där frågor såsom planfrågor, remisser och andra saker som rörde yrkesfisket skulle kunna diskuteras. Yrkesfisket hade dessutom en önskan om ett forum för att kunna förklara för politiker och tjänstemän vilka effekter olika beslut har för deras yrkesverksamhet.

För cirka tio år sedan fanns det ett projekt i Halland som arbetade med att just lyfta fiskefrågor. Projektet rann dock ut i sanden då den finansierades med projektmedel. Efter detta har det istället känts angeläget att hitta en mötesform som i längden är självgående, och som kan hållas vid liv kontinuerligt, genom deltagarnas insatser.

Fartyg i hamn

Dialogforum blev fröet

Med hjälp av medel från Landsbygdsnätverket möjliggjordes att en projektmedarbetare kunde vara med i processen när HKPO (Havs och Kustfiskarnas producentorganisation), Varbergs kommun och Länsstyrelsen var i ett begynnande skede av att starta upp ett dialogforum.

Ett antal möten hölls initialt mellan HKPO, representanter från Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Sveriges lantbruksuniversitet, Region Halland, Lokalt Ledd Utveckling Halland samt aktiva yrkesfiskare i Halland. Gruppen fick till en början arbetsnamnet Rådgivandegruppen för fiske, men bytte senare namn till Fiskesamråd Halland.

Efter hand har deltagarantalet i gruppen utökats efter behov och efterfrågan. Politiker, kommunekologer, landsbygdsutvecklare och utvecklingsstrategier från de halländska kustkommunerna har bjudits in till fiskesamrådet. Även representanter från Havs- och vattenmyndigheten deltar.

Att engagera politiker och tjänstemän som tar beslut som rör yrkesfisket är en viktig fråga för gruppen. Yrkesfisket är för många en främmande värld, och flera av de viktiga beslut som tas, exempelvis i en kommun, kan i vissa fall komma att påverka yrkesfisket.

Fartyg i hamn

Aktiv mötesarena

Bildandet av Fiskesamråd Halland har möjliggjort för politiker och beslutsfattare i Halland att delta på fiskesamrådet för att få möjligheten att diskutera eventuella beslut och frågor som på olika sätt rör yrkesfisket i närområdet. Representanter från yrkesfisket har haft möjlighet att kommentera och ifrågasätta förslag och beslut, och få svar direkt, en förklaring eller ett förtydligande från berörd part.

– På sikt vill yrkesfisket att Fiskesamråd Halland ska utvecklas till att vara en viktig del av en regional förvaltning, säger Tommy Lang, ordförande för HKPO.

– Ekosystemansatsen som ska ligga till grund för Havs- och vattenmyndighetens (HaV) miljö- och fiskförvaltning bygger bland annat på att lokal kunskap tas till vara och förvaltningen blir mer flexibel. Här kan samrådsgruppens arbete väl anpassas till en regional ekosystemförvaltning. Andra samförvaltningsgrupper som arbetar med förvaltningsfrågor inom ett havsområde finns redan idag, till exempel i norra Bohuslän, avslutar Tommy Lang.

Vy över hamn

MER FAKTA

UNDERGRUPPER TILL FISKESAMRÅD HALLAND

Till Fiskesamråd Halland finns numera flera undergrupper, som under andra former arbetar kring frågor rörande fisket.

  • Länsstyrelsen i Halland, HKPO samt Lokalt Ledd Utveckling Halland har påbörjat ett arbete med informationsinsatser om yrkesfisket i Halland till politiker och tjänstemän i kommunen.
  • Region Halland har tillsammans med Länsstyrelsen och Lokalt Ledd Utveckling Halland börjat arbeta för att råvarorna från hav och sjö skall få en större plats i livsmedelsprogrammet för Halland. Det har även skapats samarbete mellan yrkesfiskare och Sveriges lantbruksuniversitet samt samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten och yrkesfiskare.
  • Fiskesamråd Halland planerar att ha kontinuerliga möten framöver när behovet finns. Tack vare gruppens sammansättning och drivkraft från HKPO och Länsstyrelsen, ska möten kunna fortsätta hållas regelbundet vid behov.

KONTAKT

Caroline Karlsson | Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a, 314 80 Hyltebruk
Epost: caroline.karlsson@lluh.se Webb: lluh.selänk till annan webbplats Tfn: 073 – 3301960

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU