Landsbygdsnätverket
Ung jordbrukare på en åker i sin traktor. Hon är fräknig och har en svart t-shirt

Foto Vreta utbildningscentrum

Hållbara gröna näringar

Företag inom de gröna näringarna står i fokus i en övervägande del av de insatser som görs inom landsbygdsprogrammet. Landsbygdsnätverkets arbete inom de gröna näringarna hittar du samlade i en paraplygrupp som heter Hållbara gröna näringar.


På den här sidan kan du se en sammanfattning av vad som görs i nätverkets arbetsgrupper och projekt.

Vill du läsa mer om arbetet som handlar om de gröna näringarna med inriktning på miljö och klimat finns det i en särskild arbetsgrupp.

Inom Landsbygdsnätverkets samlas Sveriges gröna kluster för utveckling, för att byta erfarenheter och för samarbeten. De bidrar till landsbygdens och de gröna näringarnas utveckling. Under rubriken Gröna kluster Öppnas i nytt fönster. hittar du information och inspiration om hur, och med vad, gröna kluster och regionala kunskapscentra jobbar. Ett särskilt projekt startas under 2022 för att utveckla samarbetet ytterligare.

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar ska medverka till att stärka kunskaps- och innovationssystemet inom primärproduktionen. Viktiga delar är att utbyta och bygga kunskaper för att främja innovationer, koppla samman aktörer med kompletterande kompetenser och resurser för att skapa nya lösningar. Gruppen ska också främja synergier med andra EU-finansierade strategier och nätverk.

I det nationella kompetensrådet tas frågor upp som berör strukturella problem och utmaningar inom kompetensförsörjningen i gröna och naturbaserade näringar kopplade till det svenska utbildningssystemet. Det gäller också det livslånga lärandet. Rådet ska arbeta för flera olika lösningar.

Landsbygdsnätverkets grupp Svenska råvaror i privata restauranger arbetar för att öka användningen av svenska råvaror på privata restauranger. En stor del av konsumtionen av livsmedel sker på restaurang men trots det bedöms andelen svenska råvaror på restaurangerna generellt vara låg.

Det pekar till exempel en utredning från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) på. Enligt den är det endast 20 procent av köttet som kommer från Sverige. En undersökning från Sveriges konsumenter (2018) visar dessutom att åtta av tio konsumenter vill få bättre information om var råvarorna har för ursprung när de äter ute

Projekt MATtanken. Ett sätt är att sprida kunskap om hållbar mat är att nyttja offentliga måltider. En vanlig vardag äter ungefär var tredje svensk mat som köps in för skattepengar – exempelvis på sjukhus, förskolor, skolor och äldreboenden. Maten behöver vara hälsosam, smakfull och hållbar, där hänsyn tas till var den kommer ifrån, hur den produceras samt hur den tillagas och serveras.

De offentliga måltiderna kan fungera som kommunikationskanal för att knyta ihop hela kedjan, hela vägen fram till matgästen. Det behövs även en större kunskap och dialog mellan producenter och konsumenter för att aktörer inom de gröna näringarna bättre ska förstå konsumenternas situation och hur budskap om hållbar mat kan föras ut. MATtanken arbetar med alla dessa delar.

Behovet att göra det lättare för ägarskiften och att få in yngre personer in i de gröna näringarna är stort. Undersökningar visar att många vill byta jobb till ett inom dessa näringar. Nätverkets arbetsgrupp Ägarskiften planerar aktiviteter för att underlätta för fler att göra ägarskiften, både för den som vill lämna sin fastighet som för den som vill ta över.

I denna arbetsgrupp tas aktuella och relevanta frågeställningar upp som gäller ägarskiften i de gröna näringarna. Olika aktiviteter görs för att underlätta för ägarskiften och där målgrupperna kan vara både befintliga ägare och unga vuxna som vill och kan ta över. Andra målgrupper finns inom politiken och inom rådgivningen.

Landsbygdsnätverkets grupp Vägar till utbildning och arbete inom de gröna näringarna ska vara med och öka intresset hos ungdomar, arbetslösa svenskar och nya svenskar för studier och arbete inom de gröna näringarna.

Det görs genom informationsinsatser och studiebesök hos olika studieanordnare så som naturbruksskolor, arbetsmarknadsutbildningar, folkhögskolor, yrkesvuxenutbildningar och högskoleutbildningar. Liknande insatser ska också genomföras till arbetsgivare inom de gröna näringarna. Genom digitala seminarier ska bred information om möjligheter till studier, om de olika branscherna och om arbetsmarknadsläget ges.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i arbetsgruppen för Hållbara gröna näringar? Klicka på länken nedanför

Nyfiken på Hållbara Gröna näringar – Christina Milén Jacobsson

Christina Milén Jacobsson, ordförande, har Hushållningssällskapets blå väst på sig och en vit tröja

Foto Hushållningssällskapet

Du är ordförande för gruppen. Vad är det viktigaste med Landsbygdsnätverkets arbete med Hållbara gröna näringar?
– Det viktigaste är att vi tar vi oss an gemensamma utmaningar för att stärka landsbygderna, både för det som är nu i närtid men också det som vi ser behöver utvecklas och förberedas inför framtiden.

– En styrka är att vi arbetar i olika tematiska arbetsgrupper där vi tillsammans fångar upp idéer och initiativ som händer lokalt, regionalt och nationellt. Det känns bra då vi vill vara med och stötta utvecklingen för att ställa om till hållbart företagande.

Vad kan du framöver se för resultat av nätverkets verksamhet för de gröna näringarna?
– Det känns positivt, det engagemanget som är från många olika medlemsorganisationer. Det gör att aktiviteterna berör fler och att resultaten når ut. Det innebär också att fler olika perspektiv möts vilket främjar nytänkande och ökar träffsäkerheten för att det som görs blir rätt saker.

– De frågor vi arbetar med just nu, såsom främjande av innovationer och ökade kunskaper, kompetensförsörjning och utbildning i ett brett perspektiv, matfrågor både i offentliga kök som på privata restauranger, regionala kluster samt ägarskiften, är alla angelägna frågor som främjar den svenska livsmedelsstrategin men även för att nå de mål EU ställer upp. Tillsammans genom medlemmarna når dessa frågor ut i landet på ett effektivt sätt.

Vad är det för utmaningar som finns för de gröna näringarna som just Landsbygdsnätverket är bra på?
– Kraften i utvecklingen och att vi är många som jobbar med frågorna lokalt, regionalt och nationellt. Det är både en utmaning men också en ofantlig möjlighet för utvecklingen i landsbygderna och det är det som just Landsbygdsnätverket är bra på.