Landsbygdsnätverket
Alla deltagare uppställda under den regionala leaderträffen i Överkalix, augusti 2015.

Bild från den regionala leaderträffen i Överkalix, augusti 2015. Foto: Hans-Olof Stålgren.

Samordnande grupp för lokalt ledd utveckling

Den samordnande gruppen ska på ett övergripande plan skapa erfarenhetsutbyten och lärande mellan alla leaderområden, mellan andra nationella aktörer och mellan de olika fonderna.

Till skillnad från Övervakningskommittén, som ska följa och styra genomförandet av programmen, ska den samordnande gruppen använda sina operativa grupper för att samla och sprida information och kunskap om genomförandet av programmen. 

Det är leaderområdena som, genom den nationella föreningen LUS, utser representanterna i den samordnande gruppen.

Operativa grupper

De operativa grupperna genomför aktiviteter som på olika bidrar till att stärka genomförandet av Leader i de olika programmen. Det handlar till exempel om planera och genomföra nätverksträffar, samordna fonder,  främja transnationella samarbeten samt samla och sprida erfarenheter och kunskap. De operativa grupperna är: