Landsbygdsnätverket
Ugnsform med lasagne.

Exempel på kravställning: upphandling av vilt- och vildsvinskött

Nedan är ett exempel på hur ett förfrågningsunderlag kan utformas gällande upphandling av viltkött

Obligatoriska krav

3.1 Viltkött

Viltkött ska styckas i anbudsgivarens lokaler för att ha möjlighet att erbjuda studiebesök för t.ex. gymnasieskolans livsmedelsprogram och kommunens kökspersonal i utbildningssyfte.

Krav på viltkött uppfylls?

Ja/Nej. Ja krävs

3.2 Kvalitetskrav

Samtliga av anbudsgivaren offererade produkter ska vid varje tidpunkt uppfylla de kvalitetskrav, förpackningskrav, märkningskrav, innehållsförteckning etc. som följer respektive produkt och vid varje tid gällande EG förordning, livsmedelslagstiftning, livsmedelsförordningar, Livsmedelsverket samt Jordbruksverkets föreskrifter samt av olika livsmedelsbranscher vedertagna regler om livsmedel. I upphandlingen nämnda krav och kriterier gäller även för produkter från länder utanför EU.

Om tillägg till eller ändring av de i detta underlag angiven lagstiftning, förordning eller riktlinje finns ska senaste version gälla.

Viltkött ska ha slaktats och styckats i av Livsmedelsverket (eller motsvarande) godkänd vilthanteringsanläggning. Viltkött ska hanteras helt enligt livsmedelsverkets föreskrifter för hantering av viltkött, spårbarhet till jägare ska kunna uppvisas vid anmodan.

Produktion ska uppfylla riktlinjer minst i nivå med Förordning (EG) 852/2004.

Samtliga kvalitetskrav ovan uppfylls?

Ja/Nej. Ja krävs

3.3 Veterinärbesiktning och kontroll av kött

Samtligt viltkött som levereras till köparen ska vara besiktigat av veterinär. Veterinären ska ha egenkontrollprogram och följa principerna för HACCP.

Hjortkött som kommer från djur i hägn ska ha kontrollerats för tuberkulos.

Prov för förekomst av trikiner ska ha genomförts på samtliga produkter av vildsvin.

Vildsvin som nedlagts i områden med förhöjda cesiumhalter ska vara kontrollerade så att stråldosen inte överstiger av Livsmedelsverket angivna gränsvärden.

Kött från djur som skjutits med blyammunition ska vara rensat på blyrester. Kött runt sårkanalen ska vara avlägsnat (minst 10 cm) och kasserat och får inte förekomma i levererade produkter.

Krav på veterinärbesiktning och kontroll uppfylls?

Ja/Nej. Ja krävs

3.4 Produktkrav viltkött

Offererade produkter ska uppfylla följande krav samt de krav som anges i sortimentsfil.

Kött och färs;

  • Allt kött ska vara från slaktkroppar enligt regler Europaklassificering.
  • Kött som ska levereras som kylvara, får inte tas från tidigare djupfryst vara.
  • Allt helt kött ska vara anatomiskt styckat. Det ska putsas väl och vara fritt från talg/ister, svål, senor, bindväv m.m.
  • Tärnat och strimlat kött får avvika från utsatt storlek med högst 5 mm. Kött ska kunna köpas i valfri vikt d.v.s. levereras som kilovara.
  • Kött ska kunna erbjudas ej vakuumförpackat.
  • E-nummer och tillsatser ska vara minsta möjliga och det förutsätts att arbete pågår för att utesluta icke nödvändiga E-nummer och tillsatser.
  • Levererade produkter ska inte vara blandade, det vill säga endast innehåll från ett specifikt djur ska finnas per produkt (t.ex. 100 % vildsvinskött).
  • Levererade produkter ska vara märkta med information om innehåll (t.ex. 100% älgkött).
  • Förpackning ska vara märkt med kontrollmärke i enlighet med Förordning (EG) 854/2004.
  • Färsprodukter ska inte innehålla nedmald lever eller njure.

Samtliga produktkrav ovan uppfylls?

Ja/Nej. Ja krävs

3.5 Krav vildsvinskött

Vildsvin ska vara vildskjutna, alltså ej fällda i fällor.

Krav på vildsvinskött uppfylls?

Ja/Nej. Ja krävs

Mer information

Kontakta MATtanken via e-post: mattanken@jordbruksverket.se

Läs mer om vårt arbete med vildsvinskött i offentliga kök.

Senast uppdaterad