Landsbygdsnätverket
Ungdomar med lärare på ett fält med en skördetröska

Foto: Vreta utbildningscentrum

Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet

I det nationella kompetensrådet tas frågor upp som berör strukturella problem och utmaningar inom kompetensförsörjningen i gröna och naturbaserade näringar kopplade till det svenska utbildningssystemet. Det gäller också det livslånga lärandet. Rådet ska verka för lösningar.

Det gröna och naturbaserade näringslivet består av företag som har sin bas i jord, djur, skog, trädgård och landsbygdens miljö.

Rådet är en neutral mötesplats för att identifiera, diskutera och, där så är möjligt, arbeta tillsammans kring behov och frågor som rör kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det kan både vara av strukturell karaktär inom utbildningsväsendet och av mer direkta kompetensbehov.

Det nya kompetensrådet testas under 2020 för att sedan förhoppningsvis etableras permanent. Rådets möten planeras av en mindre arbetsgrupp och kansliet finns vid Landsbygdsnätverkets kansli.

Deltagare i kompetensrådet

Till kompetensrådet bjuds representanter från Naturbrukets, Djurbranschens, Hästnäringens, Skogsbrukets och Naturturismens yrkesnämnder in. I yrkesnämnderna ingår i sin tur representanter från olika organisationer som är direkt berörda av att det finns en fungerande utbildning och kompetensförsörjning. I kompetensrådet ingår även utbildningsaktörer som SLU och Naturbruksskolornas förening samt representanter från LRF och Gröna arbetsgivare.

Verksamhet

Rådet är ett mötesforum som ska fylla ett konkret behov. Möten planeras till cirka tre till fyra gånger per år, någon gång fysiskt men oftast digitalt.

En mindre arbetsgrupp, med representanter från Naturbruksskolornas förening, Fyrbodals kommunalförbund och LRF, planerar verksamheten tillsammans med en ansvarig administratör vid Landsbygdsnätverkets kansli.

Om du vill veta mer

Kontaktuppgifter till personerna i kompetensrådet hittar du här till vänster i marginalen.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU