Landsbygdsnätverket
Ola Palm seniorkomsult på RISE Jordbruk och livsmedel. Foto: Privat.

Ola Palm seniorkomsult på RISE Jordbruk och livsmedel. Foto: Privat.

Hallå där... Ola Palm, seniorkonsult på RISE Jordbruk och livsmedel

Flera innovationsprojekt inom EIP-Agri-satsningen drivs från RISE. Berätta, vad är RISE?

 ‑­ För drygt 2 år sedan slog man ihop flera forskningsinstitut för att bli effektivare. Idag är det bara IVL, Svenska Miljöinstitutet, som inte ingår. Enheten Jordbruk och livsmedel utgörs av före detta JTI respektive SIK och vi jobbar med forskning och innovationer i hela livsmedelskedjan, från primärproduktionen över industri och handel ända till konsumentledet. Vi är 140 anställda på vår enhet medan hela RISE-koncernen har cirka 2700 anställda.

Vilka är för- och nackdelarna med att bli så stora?
‑ Sammanslagningen har gjort det lättare att nå hela vägen till nya produkter till företag och konsument. När vi har många olika kompetenser inom samma organisationsnummer så sparar vi både pengar och tid, exempelvis när vi behöver göra förändringar och byta deltagare i något projekt.

‑ Naturligtvis går det inte att få samma vi-känsla i en stor koncern som på ett mindre forskningsinstitut, det är ett större avstånd till ledningen och minskad delaktighet i olika beslut.

Vad har alla EIP-Agriprojekt betytt?
Det har definitivt blivit ett breddat samarbete med näringen, framförallt med lantbrukare. Tidigare var lantbrukarna i huvudsak försöksvärdar, nu arbetar vi tillsammans som partners. Det har gjort att vi blivit mindre teoretiska och kommit närmare verkligheten. Lantbrukarna ger relevansen, säkrar att det är företagsekonomiskt vettigt och att det kan fungera i praktiken. Innovationsidéerna utvecklas ju ofta i dialogen mellan praktiker och forskare.

Att få hundra procent stöd är unikt. Vad ger det för konsekvenser?
Med totalfinansiering genom stödet så är det ju krav på att man ingående ska beskriva vilka kostnader man räknar med i projektet för att möjliggöra rimlighetsbedömningar på Jordbruksverket vid ansökningstillfället. Det kan skapa en frustration eftersom man av erfarenhet vet att man troligen kommer att behöva ändra i projektet när man satt igång. Handlar det om annat materialval så kan det innebära att man behöver ha med en annan samarbetspart. Men det är ju fullt möjligt och absolut tillåtet att ändra i projektplanen när man är igång – och göra ändringsanmälan om det är betydande förändringar – så det handlar mycket om att ”gilla läget”. En generös finansiering kräver motprestationen en ovanligt detaljerad ansökan.

‑ Om det är krav på medfinansiering och den i så fall ska komma från ett deltagande företag är det mycket svårare att genomföra innovationsprojekt. Det kanske inte är just det företaget som passar att ha som partner hela vägen och konjunkturförändringar kan påverka förutsättningarna. Vi uppskattar verkligen att det är hundra procent stöd i EIP-Agriprojekten.

Publicerades