Landsbygdsnätverket
Svenskt nötkött på en tallrik med potatis och grönsaker

Foto Picmonkey

Hur levererar vi hållbart nötkött till konsumenterna?

Nu har en fokusgrupp inom EIP-Agri i EU tagit fram en rapport om hur vi kan få mer hållbart nötkött på våra tallrikar. Anna Jamieson från Naturbeteskött i Sverige, förklarar hur gruppens slutsatser skulle kunna tillämpas under svenska förhållanden.

Hållbar produktion av nötkött, till exempel naturbeteskött, bidrar till förbättrad biologisk mångfald, kolinlagring och öppna landskap. Dessutom omvandlar djuren icke-ätbara resurser till högvärdiga livsmedel.

– Det finns ett innovationsgap som behöver överbryggas mellan nischmarknaderna och flertalet konventionella nötköttsleverantörer när det gäller hållbart producerat betesbaserat nötkött, säger Anna Jamieson.

Skydda konceptet och informera sakligt
Det finns idag inget kvalitetsskydd av konceptet betesbaserat nötkött. En lösning kan vara ett gemensamt klassificeringssystem för produktionsmetoder, liknande det europeiska systemet för klassificering av slaktkroppar. Risken för ”greenwashing/grasswashing” av stallbaserat och intensivt uppfött nötkött ökar i takt med det växande intresset och efterfrågan på marknaden för hållbart nötkött.

– Mer uttryckligt stöd från myndigheter i form av kampanjer om att ”äta mindre kött men bättre kött för din hälsa och miljön” skulle hjälpa och stärka varumärken som erbjuder lokala, betesbaserade köttprodukter, säger Anna Jamieson.

– Ett starkare politiskt åtagande för att underlätta för den offentliga sektorn att använda hållbart producerat nötkött gynnar både producenter och konsumenter. Kunskapsutbyte mellan offentlig upphandling och hållbara nötköttsproducentföreningar kan vara ett ämne för ett ytterligare EIP projekt.

Brist på lokala slakterier är ett hot
– Det minskande antalet lokala slakterier är ett växande problem för producenter av hållbart nötkött. Att få djuren hämtade till slakt är inte längre en självklarhet. Mer forskning om, och pilotförsök med, alternativa slaktmetoder måste genomföras och lagstiftningen om slaktmetoder på gården behöver ses över och anpassas till dessa uppfödares behov, säger Anna Jamieson.

Minska krånglet
– Den ökande administrativa bördan för nötköttsproducenter måste hanteras eftersom den leder till osäkerhet, frustration och risk för nedläggning av gårdar. Kraven på av att snabbt rapportera flytt av djur mellan olika betesmarker, ständiga förändringar i kraven på gårdens dokumentation av foderleverantörer, veterinärjournaler och kemiska informationsblad är bara några få exempel på detta.

Långsiktighet i produktion och på marknaden
– En nötköttsuppfödare behöver minst tre år från tidpunkten för kons befruktning tills att köttet kan säljas. Hållbara produktionsmetoder kan ta ännu längre tid, säger Anna Jamieson.

– Detta innebär att uppfödarna behöver långsiktigt engagemang från andra partners och aktörer längs leveranskedjan för att kunna styra produktionen efter marknadens behov och intresse. Hur man bygger och underhåller sådana relationer kan också vara ett ämne för framtida innovationsprojekt.

Berätta en annan historia
– Den utbredda åsikten att nötkreaturen bär största ansvaret för klimatkrisen är en enorm börda för nötköttsbönderna och börjar göra dem deprimerade. De behöver hjälp för att berätta en annan historia - och måste känna att de hörs och får stöd av allmänheten. Gemensamma insatser för att producera vetenskapligt baserat informationsmaterial kan vara ett ämne för framtida projekt inom EIP-Agri.

Förbättra marknadsföring
– Omfattande samarbete på lokal nivå mellan producenter, konsumenter, restauranger och stormarknader kan hjälpa till att förbättra marknadsföring och kunskap om hållbart kvalitetsnötkött. Det kan också vara en utgångspunkt för att utveckla korta lokala livsmedelsförsörjningskedjor med låga klimatavtryck, säger Anna Jamieson.

Vad händer framöver?
– Gruppen av experter har fortsatt att hålla kontakten även efter att rapporten blev klar. Vi har ett webinarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. den 27 september för att lansera rapporten. En av experterna, Maeve Henchion på Teagasc, koordinator för EU-projektet BOVINE, Länk till annan webbplats. är värd för eventet, säger Anna Jamieson.

Faktaruta

Anna Jamieson, Naturbeteskött i Sverige, är huvudförfattare till artikeln “How do we bring sustainable meat from pasture to plate?” Artikeln finns i slutet av rapporten “Sustainable beef production systems” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., i Annex 3, på s. 55-68.

Läs mer om EIP- Fokusgruppen Sustainable Beef production Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades