Landsbygdsnätverket
Elisabeth Bölenius har grön tröja och jacka på sig och hon står utomhus i starkt solljus

Foto Privat

Nyfiken på Elisabeth Bölenius

Du arbetar på Jordbruksverket och är ny ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö och klimat. Hur jobbar du med ekosystemtjänster, miljö och klimat?

– Jag jobbar främst med miljöfrågor som rör växtnäring och vatten. I vårt arbete utgår vi från miljömålet Ingen övergödning men även internationella åtaganden. Om vi minskar på förluster av växtnäringsämnen till vatten och luft minskar vi inte bara risken för övergödning utan minskar ofta också belastningen på klimatet. Det är viktigt att både kunna minska växtnäringsförluster och bedriva ett konkurrenskraftigt jordbruk.

Hur kan ditt jobb bidra till att främja miljöarbetet och ekosystemtjänster i de gröna näringarna?
– En av de viktigaste delarna för att främja miljöarbetet är samarbete i stort och smått; med andra myndigheter, länder och branscher. Det är viktigt att se helheten och att kunna balansera miljö och produktion när det krävs avvägningar. Mitt jobb kan bland annat bidra genom att ta fram förslag på ersättningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken som är attraktiva för lantbrukare att söka, men även ta fram underlag för att balansera krav, så att vi uppnår den bästa miljönyttan.

Det finns fyra typer av ekosystemtjänster; försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster. Kan du ge exempel på olika typer av ekosystemtjänster som du vill främja?
– Det viktigaste är att ha ett helhetsperspektiv. Det är ingen speciell typ av ekosystemtjänst jag vill främja, de hänger ihop. I ett landskapsperspektiv måste allt ändå kunna fungera tillsammans.

Vad ser du för möjligheter och hinder för de gröna näringarnas miljöarbete framöver?
– Ett livskraftigt jordbruk bidrar med mycket positivt förutom livsmedelsproduktion, bland annat en levande landsbygd och bevarande av ett öppet kulturlandskap. Men det finns också negativa effekter, till exempel växtnäringsförluster som kan leda till övergödning i sjöar, vattendrag och hav. För att lantbruket ska kunna göra nödvändiga förändringar och anpassningar så att de negativa miljöeffekterna minskar krävs det resurser, såväl ekonomiska som kunskapsmässiga.

Det är en utmaning att stärka alla tre hållbarhetsaspekter, men det är helt nödvändigt.

Publicerades