Landsbygdsnätverket
Henrik Roos projektledare för EU-projektet BioGov står vid vatten med grön mössa och svart jacka

Foto Privat

Nyfiken på...Henrik Roos

Du är projektledare för EU-projektet BioGov, och arbetar på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Hur jobbar ni för att främja den biologiska mångfalden?

– Vi driver projekt BioGov i Valleområdet, som ligger i Skara och Skövde kommuner. Syftet med projektet är att utveckla en långsiktigt hållbar samverkan mellan Valleområdets olika aktörer. Samverkan ska bidra till en helhetssyn på landskapet där olika intressen tas tillvara, samtidigt som möjligheterna stärks att bevara och utveckla Valleområdets unika naturvärden.

I projektet samlas aktörer från flera olika sektorer i Valle så som myndigheter, näringsliv, markägare och ideella föreningar i en samverkansgrupp.

Vi har lagt ner mycket tid och arbete på att bygga tillit och skapa förståelse för varandra.

– Utifrån förutsättningen att bevara och utveckla biologisk mångfald har vi gemensamt identifierat åtgärder som är viktiga att genomföra i landskapet och som även ger vinn-vinn situationer för många av samverkansgruppens deltagare. Vi arbetar nu med att genomföra dessa åtgärder.

Vi hoppas att projektet kan stå modell för hur man kan arbeta på lokal nivå med samverkan kring grön infrastruktur och biologisk mångfald i andra delar av landet.

Hur arbetar ni i projektet tillsammans med de andra sju länderna i EU, med tanke på olika förutsättningar när det gäller miljö och klimat?
– Projektet är upplagt så att varje enskilt land arbetar med olika sakfrågor, men med samma utgångspunkt, att bevara och förstärka biologisk mångfald, och med samma dialog-metodik. Vi arbetar med ett så kallat ”Multi-stakeholder partnership”. I projektet utbyter vi sedan kunskap och erfarenheter mellan varandra, dels om de olika sakfrågorna men främst om erfarenheterna från vårt gemensamma arbetssätt.

Hur bidrar ert projekt till att främja en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion?
– Mjölk- och köttproduktion är centralt i Valle-området. En av de viktigaste åtgärderna som samverkansgruppen har identifierat är att stärka kvalitén och utöka arealen av områdets betesmarker. I projektet arbetar vi därför med strategisk planering av betesmarkerna utifrån grön infrastruktur och ett brukarperspektiv.

I nuläget är det planerat att restaurera cirka 60 hektar och mer lär det bli.

Det finns fyra typer av ekosystemtjänster; försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster. Hur arbetar ni för att främja olika ekosystemtjänster?
– Biologisk mångfald är en grundpelare till alla ekosystemtjänster och de olika typerna av ekosystemtjänster är i hög grad beroende av varandra. I ett landskap hänger allt ihop.

I BioGov arbetar vi därför med att utveckla ett arbetssätt som utgår från en helhetssyn på landskapet.

– En viktig del av vårt arbete är att synliggöra Valleområdets olika värden, där ekosystemtjänsterna spelar en viktig roll. Vi arbetar därför med att ta fram olika typer av kunskapsunderlag och håller på att utveckla en kartberättelse för att göra materialet tillgängligt. Den planeras vara klar i början av 2022 och publiceras på länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida.

Vad ser du för möjligheter och hinder för att för att stärka den gröna infrastrukturen och nå miljömålet Ett rikt och växt- och djurliv?
– Bakgrunden till projektet var bland annat att vi behövde hitta ett sätt att överföra vår regionala handlingsplan för grön infrastruktur till konkreta åtgärder med bred acceptans och förankring samt ett sektoröverskridande deltagande och ansvar.

Den stora utmaningen, men samtidigt också möjligheten, är att skapa ett engagemang i det lokala samhället.

– Genom en samverkan utifrån en helhetssyn på landskapet som fokuserar på att skapa gemensamma målbilder och goda förutsättningar för olika aktörer tror vi att projektet bidrar till att effektivisera implementeringen av grön infrastruktur och i förlängningen miljömålet ett rikt växt och djurliv.

Läs mer om Interreg-projektet BioGov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om multi-stakeholder partnership Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades