Landsbygdsnätverket
Jenny Jewert

Foto: Saga Sandin.

Nyfiken på... Jenny Jewert

Du arbetar på Världsnaturfonden WWF och är ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Ekosystemtjänster. Hur jobbar du med ekosystemtjänster?

– På WWF ägnar jag mycket tid åt att påverka jordbrukspolitiken i hållbar riktning. Det handlar om att lantbrukarna ska få betalt för alla de ekosystemtjänster de levererar (pollinering, kolinlagring, vattenreglering) som inte marknaden förmår att ersätta dem för. Men även på fritiden jobbar jag väldigt handfast med ekosystemtjänster på den egna gården. Vi har 15 rödkullor (utrotningshotad lantras av nötkreatur) som ger mat och hjälper till att bevara blommor, insekter och fågellivet i våra hagmarker.

Det finns fyra typer av ekosystemtjänster; försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster. Kan du ge exempel på ekosystemtjänster som du vill främja?

– Biologisk mångfald är en förutsättning för ekosystemens kapacitet att förse oss med olika typer av ekosystemtjänster, så för mig är en av de absolut viktigaste uppgifterna att stärka artrikedomen i odlingslandskapet. Biologisk mångfald underlättar till exempel biologisk skadekontroll i odlingen och pollinering av grödor. Genom att nyttja artrika miljöer som naturbetesmarker får vi hållbart producerad mat och vackra landskap, som många av oss gärna turistar i. Genom att återskapa artrika våtmarker i odlingslandskapet får vi också mer robusta landskap som bidrar med vattenrening.

Vad ser du för möjligheter för de gröna näringarnas miljöarbete framöver?

– Jag tror att pandemin fått oss att värdesätta lokalt och hållbart producerad mat. Beredskapsfrågan har äntligen klättrat på agendan. Fler och fler inser att vi kan slå två flugor i en smäll, och öka hållbarheten och minska sårbarheten genom att byta ut importerade och fossila insatsmedel mot förnybart och inhemskt producerat. Jag ser en stor möjlighet i detta.

Och hinder?

– En utmaning framåt är att finansiera denna omställning – som de flesta säger sig vilja ha –via marknaden och politiken. Det behöver bli coolt och lönsamt att producera hållbart. Vi behöver få kapital och ungdomar att söka sig till jordbruket och landsbygden. Allt hänger ihop, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det är många politikområden som måste leverera för att det ska surra av vildbin i en hage eller för att unga människor ska våga satsa utanför staden.

Publicerades