Landsbygdsnätverket
Närbild på Josefin Hjort med fjäll i bakgrunden.

Nyfiken på... Josefin Hjort

Du arbetar på Havs- och vattenmyndigheten och är ny ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö och klimat. Hur jobbar du med ekosystemtjänster, miljö och klimat?

–Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för att bevara, restaurera och hållbart nyttja sjöar, hav och vattendrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och samhällets behov har vi den samordnande rollen inom flera områden som berör arbetet för bättre vattenmiljöer.

– Mitt arbete kretsar kring frågan om hur vi kan utveckla ett hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk samtidigt som vi bevarar och förbättrar en god vattenmiljö. För att kunna balansera frågorna på bästa sätt krävs att avvägningen mellan miljö och produktion sker på grunder som är lätta att förstå både för samhället i stort och för den enskilde.

Hur kan ditt jobb bidra till att främja miljöarbetet och ekosystemtjänster i de gröna näringarna?
– Några av de viktigaste aspekterna i ett lyckat vattenmiljöarbete är samarbete, förankring och förståelse. I landskapet finns många intressen, och alla måste arbeta tillsammans för det ska kunna bestå och utvecklas på ett hållbart sätt åt kommande generationer. Samarbetet måste finnas i alla led, lokalt, nationellt och internationellt, men också mellan olika intressen och branscher.

– En stor del av mitt arbete handlar just om att arbeta tillsammans och samverka med andra. Till exempel är jag engagerad i arbetet med ”Lokalt Engagemang för Vatten”, LEVA, som är en satsning på lokal åtgärdssamordning kring vattnet i jordbrukslandskapet. Här arbetar vi på HaV tillsammans med Jordbruksverket, Vattenmyndigheterna och LRF. I kombination med medel för Lokala Vattenvårdsprojekt, LOVA, kan HaV nå ut och öka genomförandet av åtgärder samtidigt som vi bygger kunskap och förståelse för vattenfrågorna.

– Jag deltar också i olika internationella sammanhang för att främja vattenmiljöarbetet i de gröna näringarna, främst runt Östersjön.

Hur arbetar du och Havs- och vattenmyndigheten med vattenfrågor i relation till Jordbruksverket, Naturvårdsverket och andra myndigheter?
– HaV är förvaltningsmyndighet på miljöområdet och ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken, vilket inkluderar en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

– Vi ska särskilt samverka med Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökning och länsstyrelserna i frågor som har betydelse för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av havs- och vattenmiljön och för vattenbruket.

Vad ser du för möjligheter och hinder för de gröna näringarnas miljöarbete framöver?
– Jordbruk är viktigt för vår livsmedelsförsörjning, för arbetstillfällen och för bevarande av kulturlandskap och biologisk mångfald. Men jordbruket påverkar också vattenmiljön i våra sjöar, vattendrag och hav, genom näringsbelastning och genom fysisk påverkan.

– Om vi ska kunna nå generationsmålet och lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till kommande generationer måste vi hjälpas åt. Vi behöver gå in i diskussionen med ömsesidig respekt för varandras kunskap och ta fram gemensamma lösningar. Lyckas vi med det, kan vi nå hela vägen fram.

– Miljön och jordbruket är beroende av varandra, och därför är det viktigt att sårbarheten inom samtliga hållbarhetsaspekter minskar. Det krävs ett lönsamt jordbruk för att miljöåtgärder ska kunna genomföras, men det krävs också ett miljömässigt hållbart jordbruk för att nå dit. Det är troligen inte möjligt att nå alla miljökvalitetsmål samtidigt överallt och för att uppnå målen till sist krävs prioriteringar. Här har vi alla ett stort ansvar för att balansera frågorna på ett konstruktivt sätt.

Publicerades