Landsbygdsnätverket
Thomas Bertilsson, vd på Upplandsstiftelsen

Foto Privat

Nyfiken på Thomas Bertilsson

Du arbetar på Upplandsstiftelsen och är ny ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö & klimat. Hur jobbar du med ekosystemtjänster, miljö och klimat?

– På Upplandsstiftelsen förvaltar vi ganska stora områden som är rika på biologisk mångfald. Det handlar både om skog och betesmarker. Vi ser till att markerna sköts och hävdas, detta gör vi i ett mycket nära samarbete med djur- och markägare.

Hur kan ditt jobb bidra till att främja miljöarbetet och ekosystemtjänster i de gröna näringarna?

– Vi har en unik roll där vi själva äger och förvaltar marker och samarbetar med andra för att skydda och stärka upp miljöarbetet. Vi har också en unik roll i att kunna kombinera naturvård med friluftsliv. Att kunna sprida kunskap om vad ekosystemtjänster är i praktiken till en större allmänhet är exempel på detta.

Det finns fyra typer av ekosystemtjänster; försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster. Kan du ge exempel på olika typer av ekosystemtjänster som du vill främja?

– Jag tror att ekosystemtjänster som täcker in fler områden kan vara att föredra. Men det viktigaste är att ha ett helhetsperspektiv.

Vad ser du för möjligheter och hinder för de gröna näringarnas miljöarbete framöver?

– Efter att ha arbetat över 30 år inom de gröna näringarna har jag sett hur diskussionen kring miljöarbetet har förändrats. Det finns stora möjligheter att göra miljöarbetet till en konkurrensfördel gentemot konsument. Andra länder jobbar intensivt med miljö för att nå konsumenten det måste vi också göra. Sveriges gröna näringar har redan gjort väldigt mycket men det gäller att vi håller den positionen.

– Jag tror att biologisk mångfald kommer att komma högre upp på konsumentens agenda. Ett hinder är och har varit att primärproducenten har sett sig uthängd av olika grupper och i debatten. Vi måste skilja på vad som kan göras på global nivå och vad som kan göras på lokal nivå.

– Ett exempel är synen på djurproduktionen, lokalt är vi helt beroende av betesdjur för att hålla de mest värdefulla markerna öppna. Att då generellt argumentera för en minskad djurproduktion kan bli förödande för dessa marker.

Publicerades