Landsbygdsnätverket
Hand som håller i en smartphone.

Bild: Element5 Digital/Unsplash. Grafisk design: Jonas Bergvall

Samling Online matchar företag i landsbygder och stödaktörer

Louise Ramberg och Jonas Bergvall, Coompanion, berättar om den digitala mässan Samling Online.

- Utgångspunkten är att Tillväxtverket har lyft att det finns ett kunskapsglapp mellan stödsystemen och landsbygdens företagare. Därför har vi på Coompanion, med stöd från Tillväxtverket, startat ett projekt där vi jobbar med aktörer i stödsystemet för att öka deras kunskap och insikter om landsbygdsföretagare. Mässan Samling Online, som genomfördes den 26 maj, var en del av projektet. Här samlade vi småföretagare och stödaktörer i Uppsala och Sörmlands län och målet var få stödaktörerna att förbättra sina erbjudanden om stöd och hjälp. Samtidigt var det viktigt att båda perspektiven fick beskriva sin verklighet för att skapa en ömsesidig förståelse. Coompanion skapade en digital värld med föreläsare från både företag i landsbygder och stödaktörer från Sverige och andra länder. Det fanns också en digital mässhall där stödaktörerna ställde ut.

Hur gjorde ni för att nå aktörer i landsbygder?

- Genom att samarbeta med andra aktörer som i sin tur hade stora nätverk. Det var bland annat lokala utvecklingsgrupper, företagarnätverk och kommunernas näringslivsluncher. Men det handlade också om att försöka förstå de vi ville nå. Det finns en inbyggd idé att företag ska komma till stödaktörer och vi ville vända på detta. För att lyckas är det viktigt att förstå att det finns två världar; en formell där stödaktörerna finns och en informell värld där företagen och entreprenörerna finns. Samling Online innebar att upprätta ett slags mellanrum som inte var någons hemmaplan. Det var också viktigt för oss att lyfta fram företagarna tidigt under dagen.

Hur blev resultatet? I vilken utsträckning fick ni med aktörer i landsbygder?

- Vi hade 130 deltagare på mässan, där ungefär hälften var företagare och hälften stödaktörer. Vi hade många föreläsningar som innehöll diskussion och möjlighet till interaktion. Det genomfördes också workshops, exempelvis en som var utformad som en terapisession mellan stödaktörer och företag.

- Vi använde även en dating-app för att skapa möten mellan den formella och den informella världen. Mässan visade att mellanmänskliga aspekter, som exempelvis att lyssna in och ha tillit, är viktigt för både företagare och stödaktörer. Men eftersom stödsystemet är till för att stötta och möjliggöra företagande är det kanske framförallt stödsystemet som har bäst möjligheter att närma sig den informella världen. Stödsystemet präglas av mycket rädsla inför sin roll, om hur man ska visa sig empatisk och trovärdig sätt utan att tappa sin expertisroll. Mässan visade att det finns en längtan efter den här typen av reflektioner.

- Ett nästa steg efter mässan var att vi arrangerade workshopen Samling framåt tillsammans med Love Coach Academy i San Fransisco. Här fick stödaktörer hjälp att förstå sig själv och andra så att de ska bli ännu bättre på att förstå de företag som de är till för.

Hur samverkade ni med andra aktörer i innovationssystemet?

- Det var viktigt att ha kontakt med både företag och stödaktörer i utformningen av programmet och vi fick på det stora hela med de som vi önskade.

Vilka var de största utmaningarna?

- Att det finns en tradition av att göra som man alltid har gjort. Det var även en utmaning att ta till sig och använda nya digitala verktyg. Dessutom var det svårt att nå ut till landsbygdsföretag och få dem att verkligen delta.

Vilka var framgångsfaktorerna?

- En framgångsfaktor var att Coompanion som arrangör uppfattades som en neutral part och inte en så tydlig del av stödstrukturen. Dessutom bidrog formen för mötet till att det upplevdes som en neutral arena och att det blev ett forum där deltagarna diskuterade ”elefanten i rummet”.

– Det var viktigt för oss att undvika att vara tråkiga. Det går att göra genom att använda nya verktyg, att lyfta upp mellanrummen, att ha en blandning av föreläsare och en lättsam framtoning. Fokus har varit att främja lärande samt vilja att förstå varandra snarare än att överföra kunskap.

Publicerades