Landsbygdsnätverket
EIP-Agri sub group Foto EIP-Agri Service Point

Foto EIP-Agri Service Point

Aktiviteter på EU-nivå

Olika slags aktiviteter som anordnas av EIP-Agri på EU-nivå sammanför praktiker, rådgivare, forskare, organisationer med flera från många olika länder. Syftet är att utbyta kunskap och erfarenheter och att tillsammans identifiera vilka satsningar som behövs i form av innovationer, forskning eller annat för att klara av olika utmaningar. Rapporter och förteckning på fokusgrupper finns längre ner på sidan.

Subgroup on Innovation and Knowledge Exchange

Assemblyn är en representantförsamling Öppnas i nytt fönster. som sätter ramarna för såväl landsbygdsnätverken som EIP-Agri och som utgör en plattform för alla intressenter som deltar i arbetet att förverkliga landsbygdspolitiken 2021-2027. 

Under Assemblyn finns det flera permanenta undergrupper. En av dessa är Subgroup on Innovation and Knowledge Exchange där 56 olika myndigheter och organisationer från ett 20-tal länder ingår. Syftet med gruppen är att understödja införandet av EIP-Agri i landsbygdsprogrammen. Här diskuteras och prioriteras förslag till ämnen för de olika aktiviteterna på EU-nivå utifrån vilka problem eller utmaningar som man har gemensamt.

Svenska representanter i Subgroup on Innovation and Knowledge Exchange är:

Besök EIP-Agris webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information om Subgroup on Innovation. 

Fokusgrupper

I en fokusgrupp samlas 20 experter på ett särskilt ämne inom jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsnäringen för att vid två workshoppar beskriva hur läget är, vilka problem respektive möjligheter som ses och vilka forsknings- eller innovativa insatser som behövs. Fokusgrupperna varar i cirka 1,5 år och samlar det viktigaste från arbetet i en slutrapport som alla har tillgång till. 

Till fokusgrupperna kan vem som helst ansöka om att få vara med när det är utlysningar på EIP-Agris webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Bland de som sökt väljs deltagare sedan ut utifrån bland annat olika kompetenser och geografisk tillhörighet.

Workshoppar och seminarier

Flera gånger under året anordnas workshoppar och seminarier om aktuella ämnen för att möjliggöra kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan aktörer i olika länder. 

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om samtliga genomförda fokusgruppsmöten, workshoppar och seminarier liksom datum och program för kommande aktiviteter. 

EIP-Agri fokusgrupper

1. Ekologisk odling – optimering av skörd

Maria Wivstad, SLU

2. Proteingrödor

-

3. Reducering av anitbiotika i grissektorn

-

4. Genetiska resurser

-

5. Mullhalt i jordarna i Medelhavsområdet

-

6. Integrerad sjukdomsbekämpning i Brassica

-

7. Lönsamhet i jordbruk med höga naturvärden

Katrin McCann, Åmåls kommun

8. Precisionsjordbruk

Anders Jonsson, JTI

9. Lönsamhet med permanenta gräsmarker

Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket

10. Växtnäringseffektivitet – fokus på trädgårdsnäringen

-

11. Optimering av lönsamheten i växtodlingen genom ekologiska fokusområden

Helena Elmquist, Odling i balans

12. Innovativa korta livsmedelskedjor

-

13. Jordbundna smittor

Ann-Charlotte Wallenhammar, HS

14. Nya i jordbruket

-

15. Vatten(brist) och jordbruk

Linda Larsson, länsstyrelsen, Gotland

16. ”Mixed Farming Systems”: djurhållning/växtodling

-

17. Benchmarking gällande gårdens produktivitet och hållbarhet

Serina Ahlgren, SLU

18. Minskade växthusgaser från nötkreatur

-

19. Växtnäringscirkulation

-

20. Användning av biomassa från skogen på ett hållbart sätt

-

21. Robusta mjölkproduktionssytem

-

22. Agroforesty

Karin Eksvärd, expert koordniator

23. Sjukdomar och skadedjur i vinodling

-

24. Nya skötselmetoder i skogen för anpassning till och minskad klimateffekt

-


25. Kolinlagring via betessystem

-