Landsbygdsnätverket
Vy över åker med blommande fältkant.

Vy över svenskt odlingslandskap med blommande osprutad fältkant. Foto: Petter Haldén.

Miljö och klimat

Inom Landsbygdsnätverket finns arbetsgruppen Miljö och klimat. Den har ett särskilt fokus på miljöersättningar i den nya jordbrukspolitiken och på ekosystemtjänster.

Nätverket ska jobba för att stärka de gröna näringarnas konkurrenskraft och samtidigt bidra till att uppfylla olika miljö- och klimatmål.

Arbetsgrupp Miljö och klimat ska:

  • Bidra till omställning för mindre påverkan på miljö och klimat.
  • Främja ekosystemtjänster som bidrar till livsmedelsstrategin och stärker konkurrenskraften i de gröna näringarna.
  • Vara en arena för erfarenhetsutbyte, bidra till att du som medlemsorganisation ökar din kunskap om hur ni kan bidra till bättre miljö och klimat, biologisk mångfald samt främja ekosystemtjänster.

Arbetsgruppen jobbar med olika delar som du kan ta del av. Det kan vara workshops, seminarier, poddar, webbinarier och artiklar. Gruppen bidrar också till diskussioner om hur den framtida jordbrukspolitiken och ersättningarna bäst kan främja ekosystemtjänster som till exempel en långsiktigt hållbar skötsel av gräsmarker.

Här kan du se exempel på vad vi arbetar med

Artikelserien Nyfiken på...

Kristina Yngwe
Ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen

‑ Den svenska livsmedels-strategin, som ska leda till stärkt konkurrenskraft, ökad produktion och ökad hållbarhet, ligger som en ram för mycket arbete vi gör i utskottet. Det finns ett starkt engagemang från alla ledamöter för svensk livsmedelsproduktion

Läs hela artikeln här

Josefin Hjort
Havs- och vattenmyndigheten


–Havs- och vattenmyndig-heten, HaV, arbetar för att bevara, restaurera och hållbart nyttja sjöar, hav och vattendrag. Med utgångs-punkt i ekosystemens och samhällets behov har vi den samord-nande rollen inom flera områden som berör arbetet för bättre vattenmiljöer.

Läs hela artikeln här

Thomas Bertilsson Upplandsstiftelsen‑ På Upplandsstiftelsen förvaltar vi ganska stora områden som är rika på biologisk mångfald. Det handlar både om skog och betesmarker. Vi ser till att markerna sköts och hävdas, detta gör vi i ett mycket nära samarbete med djur- och markägare.

Läs hela artikeln här

Marianne Ekberg Naturvårdsverket


‑ Jag och mina kollegor arbetar med hållbart brukande och bevarande av biologisk mångfald i odlingslandskapet. Just nu är det mycket fokus på hur den framtida gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) ska genomföras i Sverige.

Läs hela artikeln här

Emma Svensson Jordbruksverket / Landsbygdsnätverket

–I arbetsgruppen Miljö och klimat är min roll att bistå vid genomförande av aktivi-teter. Ett område vi fram-över kommer att fokusera på är nya och förändrade miljö- och klimatåtgärder i den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP).

läs hela artikeln här

Jenny Jewert Världsnaturfonden WWF


– På WWF ägnar jag mycket tid åt att påverka jordbruks-politiken i hållbar riktning. Lantbrukarna ska få betalt för alla de ekosystemtjänster de levererar (pollinering, kolinlagring, vattenreglering) som inte marknaden förmår att ersätta dem för.

Läs hela artikeln här

Inger Pehrson
Ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien


‑ KSLA är en mötesplats för den gröna sektorn och dess oberoende ställning gör att här kan man mötas i workshopar, seminarier eller andra aktiviteter med helt olika erfarenheter, kunska-per och ståndpunkter.

läs hela artikeln här

Jenny Ekman
Naturskyddsföreningen


– Jag arbetar som sakkunnig med Naturskyddsförening-ens arbete kring jordbruk fokuserat på just biologisk mångfald och klimat. Huvudfokus ligger på naturbetesmarker, pollina-törer och ekologiskt jordbruk.

läs hela artikeln här

Lisa Reiter
Jordbruksverket


– Jag jobbar på Jordbruks-verket inom Kompetens-centrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket. Vi arbetar med vatten ur ett helhets-perspektiv där alla tre hållbarhetsaspekter ingår.


LÄS HELA ARTIKELN HÄR

Denna rapport har undersökt vilka effekter små respektive stora lantbruksenheter har på biologisk mångfald och associerade ekosystemtjänster. Sammanställningen visar att det egentligen inte är gårdsstorleken i sig som avgör ett lantbruks miljöpåverkan, däremot brukningsmetoderna som följer med storleken. Storleken är vidare dels ett resultat av strukturomvandlingen, dels ett resultat av lantbrukets lokala förutsättningar. Litteratursammanställningen lyfter på att det framför allt finns studier gjorda på lantbruksenheters påverkan på den biologiska mångfalden och associerade ekosystemtjänster på fält-, gårds- och landskapsnivå.

Vill du läsa hela rapporten?

Ladda ner rapporten som tillgänglighetsanpassad pdf Pdf, 430.7 kB.

Lyssna på våra avsnitt av podden Landet

Webbinariet Framtida CAP och Sveriges strategiska plan för jordbruket

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon av ledamöterna i arbetsgruppen Miljö och klimat? Klicka på länken nedanför.

Till kontaktsidan