Landsbygdsnätverket
Ett bi landar på en lila tistelblomma

Foto: Picmonkey

Miljö och klimat

Inom Landsbygdsnätverket finns arbetsgruppen Miljö och klimat. Den har ett särskilt fokus på miljöersättningar i den nya jordbrukspolitiken och på ekosystemtjänster.

Nätverket ska jobba för att stärka de gröna näringarnas konkurrenskraft och samtidigt bidra till att uppfylla olika miljö- och klimatmål.

Arbetsgrupp Miljö och klimat ska:

  • Bidra till omställning för mindre påverkan på miljö och klimat
  • Främja ekosystemtjänster som bidrar till livsmedelsstrategin och stärker konkurrenskraften i de gröna näringarna
  • Vara en arena för erfarenhetsutbyte, bidra till att du som medlemsorganisation ökar din kunskap om hur ni kan bidra till bättre miljö och klimat, biologisk mångfald samt främja ekosystemtjänster

Arbetsgruppen jobbar med olika delar som du kan ta del av. Det kan vara workshops, seminarier, poddar, webbinarier och artiklar. Gruppen bidrar också till diskussioner om hur den framtida jordbrukspolitiken och ersättningarna bäst kan främja ekosystemtjänster som till exempel en långsiktigt hållbar skötsel av gräsmarker.

Här kan du se exempel på vad vi arbetar med

Artikelserien Nyfiken på...

Kristina Yngwe
Ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen

‑ Den svenska livsmedels-strategin, som ska leda till stärkt konkurrenskraft, ökad produktion och ökad hållbarhet, ligger som en ram för mycket arbete vi gör i utskottet. Det finns ett starkt engagemang från alla ledamöter för svensk livsmedelsproduktion

Läs hela artikeln här

Pim Bendt
Naturskyddsföreningen‑ Naturskyddsföreningen jobbar mycket med att påverka jordbrukspolitiken så att miljöersättningar maximeras. Samtidigt försöker vi påverka handel och livsmedelsindustri att ta ett större ansvar. Det måste bli lönsamt att producera hållbar mat.

Läs hela artikeln här

Thomas Bertilsson Upplandsstiftelsen‑ På Upplandsstiftelsen förvaltar vi ganska stora områden som är rika på biologisk mångfald. Det handlar både om skog och betesmarker. Vi ser till att markerna sköts och hävdas, detta gör vi i ett mycket nära samarbete med djur- och markägare.

Läs hela artikeln här

Marianne Ekberg Naturvårdsverket

‑ Jag och mina kollegor arbetar med hållbart brukande och bevarande av biologisk mångfald i odlingslandskapet. Just nu är det mycket fokus på hur den framtida gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) ska genomföras i Sverige.

Läs hela artikeln här

Lisa Karlsson Jordbruksverket

– Det går inte att peka ut vilka typer av ekosystem-tjänster som är viktigare än andra, de hänger ihop. Miljömål, konventioner och direktiv säger att all biologisk mångfald ska bevaras, inte bara de arter som ger människan nytta.

läs hela artikeln här

Jenny Jewert Världsnaturfonden WWF

– På WWF ägnar jag mycket tid åt att påverka jordbruks-politiken i hållbar riktning. Lantbrukarna ska få betalt för alla de ekosystemtjänster de levererar (pollinering, kolinlagring, vattenreglering) som inte marknaden förmår att ersätta dem för.

Läs hela artikeln här

Inger Pehrson
Ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien


‑ KSLA är en mötesplats för den gröna sektorn och dess oberoende ställning gör att här kan man mötas i workshopar, seminarier eller andra aktiviteter med helt olika erfarenheter, kunska-per och ståndpunkter.

läs hela artikeln här

Lyssna på våra avsnitt av podden Landet

Webbinariet Framtida CAP och Sveriges strategiska plan för jordbruket

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon av ledamöterna i arbetsgruppen Miljö och klimat? Klicka på länken nedanför.

Till kontaktsidan