Landsbygdsnätverket
Ett bi landar på en lila tistelblomma

Foto: Picmonkey

Miljö och klimat

Inom Landsbygdsnätverket finns arbetsgruppen Miljö och klimat. Den har ett särskilt fokus på miljöersättningar i den nya jordbrukspolitiken och på ekosystemtjänster.

Nätverket ska jobba för att stärka de gröna näringarnas konkurrenskraft och samtidigt bidra till att uppfylla olika miljö- och klimatmål.

Ekosystemtjänster

Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta människan får från naturens arbete. Det kan handla om produkter och tjänster som människan i samspel med naturens ekosystem ger oss och som bidrar till vårt välbefinnande. Trots att ekosystemtjänsterna är grunden i vår välfärd är de fortfarande osynliga i flera samhällsbeslut.

Lantbrukaren bidrar till ekosystemtjänster

Många av de ekosystemtjänsterna är beroende av att det finns bönder som bedriver olika verksamheter. Då pratar vi framförallt om produktionen av livsmedel och energiråvaror. Lantbrukaren gynnar också tillgången till pollinerande insekter och genetiska resurser, främjar markbördighet och kolinlagring samt reglerar vattenflöden.

Lantbrukarna har en oumbärlig roll när det gäller de kulturella ekosystemtjänsterna som att tillhandahålla ett vackert landskap, synliggöra kulturspår och ge förutsättningar för rekreation, turism, lärande och läkande.

Lantbrukarens unika roll

Här hittar en film och vår broschyr som visar på lantbrukarens viktiga roll i en rad betydelsefulla ekosystemtjänster - Lantbrukarens unika roll - lär mer

Plansch över vad som räknas till ekosystemtjänster

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU