Landsbygdsnätverket
Ungdomar med lärare på ett fält med en skördetröska

Foto: Vreta utbildningscentrum

Nationellt kompetensråd

I det nationella kompetensrådet tas frågor upp som berör strukturella problem och utmaningar inom kompetensförsörjningen i gröna och naturbaserade näringar kopplade till det svenska utbildningssystemet. Det gäller också det livslånga lärandet. Rådet ska arbeta för olika lösningar.

Det gröna och naturbaserade näringslivet består av företag som har sin bas i jord, djur, skog, trädgård och landsbygdens miljö.

Varför ett nationellt kompetensråd?

Rådet, som drog igång 2019, är en neutral mötesplats för att identifiera, diskutera och, där så är möjligt, arbeta tillsammans kring behov och frågor som rör kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det kan både vara av strukturell karaktär inom utbildningsväsendet och av mer direkta kompetensbehov.

Deltagare i kompetensrådet

Till kompetensrådet bjuds representanter från naturbrukets, djurbranschens, hästnäringens, skogsbrukets och naturturismens yrkesnämnder in. I yrkesnämnderna ingår i sin tur representanter från olika organisationer som är direkt berörda av att det finns en fungerande utbildning och kompetensförsörjning i det gröna och naturbaserade näringslivet.

I rådet finns även utbildningsaktörer som SLU och Naturbruksskolornas förening. Därutöver inbjuds representanter från relevanta myndigheter såsom Skolverket, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för Yrkeshögskolan, samt från ideella sektorn.

Verksamhet

Rådet är ett mötesforum som ska fylla ett konkret behov. En mindre arbetsgrupp, med representanter från Naturbruksskolornas förening, Gröna arbetsgivare, LRF, SLU och Myndigheten för Yrkeshögskolan, planerar verksamheten tillsammans med en ansvarig samordnare vid Landsbygdsnätverkets kansli.

Kontakt

Kontakta Anna Hedberg, samordnare, Landsbygdsnätverkes kansli, om du har frågor om Nationellt kompetensråd.

Anna.Hedberg@jordbruksverket.se
Tel. 036-15 89 49

Foto, privat.

Artikel - Kartläggning kastar ljus på gröna näringars kompetensförsörjning

Hur ser den regionala kompetensförsörjningen i de gröna näringarna ut? Vem utför arbetet, hur sker samverkan och vilka är de främsta utmaningarna? Det är några av frågeställningarna i en rapport som nyligen har tagits fram på uppdrag av Landsbygdsnätverket och som Clara Landsbo har tagit fram.

Läs artikeln med clara landsbo här

Rapport

Kompetensförsörjning inom de gröna näringarna - En kartläggning av regionala nätverk

Miniatyrbild av rapportens omslag.

I denna rapport har vi kartlagt vilka kompetensförsörjande råd, nätverk och forum som finns i Sverige. Vi har undersökt vilken samverkan som finns inom respektive län/region mellan aktörer som är engagerade i utbildning och kompetensförsörjning inom de gröna näringarna. Rapporten tar också upp hur denna samverkan kan utvecklas, samt vilka regionala behov och utmaningar som finns.

Vill du läsa hela rapporten?

Ladda ner rapporten som tillgänglighetsanpassad pdf Pdf, 713.4 kB.

Nyfiken på ordförande Maria Elinder

Du är ordförande för Landsbygdsnätverkets grupp Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet. Vilka är de viktigaste frågorna att jobba med just nu?

– Att säkerställa kompetensförsörjningen i det gröna och naturbaserade näringslivet är viktigt för att nå en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning och landsbygdsutveckling. Attraktionskraft för utbildningar och yrken inom det gröna näringslivet är helt avgörande för framtidens kompetensförsörjning, och detta måste utbildningsanordnare och näringslivet göra tillsammans.

Vad hoppas ni på att det ska leda till?
– Tillsammans kan vi göra naturbruksprogrammet än mer attraktivt och få fler unga att söka naturbruk när man väljer gymnasieutbildning. Möjligheten till högskolebehörighet är där viktig. Naturbruksgymnasierna behöver även fler yrkeslärare.

- Det finns även behov av långsiktigt finansierade grundutbildningar för vuxna. Tidigare fanns, men försvann för minst ett 20-tal år sedan, statlig finansiering av grundutbildning för vuxna inom lantbruk, trädgård och skogsbruk som erbjöds vid naturbruksgymnasierna. Många sökande idag till motsvarande komvux-utbildningar får nej av sin hemkommun, som inte vill finansiera vuxenutbildningar som erbjuds av en utbildningsanordnare i en annan kommun.

-Yrkeshögskolan växer och kan vara en bra utbildningsform, men där finns svårigheter för utbildningsanordnare inom naturbrukets områden att få tillräcklig finansiering, och samtidigt risk för få beviljade utbildningsomgångar.

– Det finns ett behov av fler ”bransch- och yrkesutbildningsinriktade” agronomer, lantmästare och veterinärer för att nämna några andra exempel

Vad är på gång framåt?
– En stor och viktig fråga framåt är hur framtidens utbildningssystem i gymnasieskola och vuxenutbildning dimensioneras, där regeringen nu aviserat att arbetsmarknadens behov ska få en större betydelse i framtiden. Blir det verklighet är det viktigt att det gröna och naturbaserade näringslivet kan visa upp tydliga behov, annars får vi inte de utbildningsplatser vi behöver.

– Vi har gjort en kartläggning av den samverkan som finns inom respektive region mellan aktörer som är engagerade i utbildning och kompetensförsörjning inom de gröna näringarna. Den hittar du här ovan. Där finns mycket spännande att delge varandra, såväl mellan regioner som nationellt. Vi får fundera på vilken roll det nationella kompetensrådet kan spela där.

Om du får lyfta tre delar som kompetensrådet bidragit med, vad skulle det bli?
– För det första är kompetensrådet ett viktigt forum på nationell nivå där utbildningsanordnare och branscher kan föra dialog med varandra om utbildningsbehov och kompetensförsörjning.

– För det andra är kompetensrådet en bra plattform för dialog med olika myndigheter som påverkar utbildning och kompetensförsörjning så som till exempel Tillväxtverket, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Jordbruksverket och olika departement.

– För det tredje kan kompetensrådet ses som ett kunskapsnav inom utbildning och kompetensförsörjning i det gröna och naturbaserade näringslivet där vi delar med oss av ny kunskap, gemensamt hittar ”flaskhalsar” att bearbeta vidare, samt sprider information till varandra. Det bidrar till att vi tillsammans blir starkare.

Tillbaka till startsidan för Hållbara gröna näringar.