Landsbygdsnätverket
Klättring

Foto: Göran Wallin

Kompetensbehov inom naturturism

Arbetsgruppen Naturturism har från 2016 till 2018 genomfört en studie om behov och tillgång av utbildningar inom naturturism samt en fördjupad kartläggning av tillgång av utbildningar med en internationell utblick av det samma.

Förstudien som grund

Den inledande förstudien togs fram för att ge en beskrivning och en övergripande analys av de kompetensbehov som finns för naturturismaktörer i Sverige, baserat på tidigare kartläggningar i ämnet. För att komplettera behovsbilden genomfördes också ett antal intervjuer med berörda målgrupper.  Förstudien baseras på kompetensbehov och utbudet av utbildningar inom de tre målgrupperna:

 1. Befintliga naturturismaktörer, som naturturismföretagare eller naturvägledare i offentlig sektor,
 2. Blivande naturturismaktörer, som studenter samt
 3. Rådgivare/stödjande aktörer.

Tre prioriterade ämnesinriktningar i steg två

För att få en djupare kunskap om behovet av utbildningar genomförde arbetsgruppen, som steg två, en fördjupad kartläggning och behovanalys. Studien skulle bland annat ge svar på vilka kurser och utbildningar som finns tillgängliga, vilka utbildningar och kurser som saknas, hur utbildningar och kurser kan paketeras samt ge förslag till utveckling.

Arbetsgruppen har prioriterat ett antal ämnen som bör ingå i en naturturismutbildning. Studien har därför begränsat kartläggningen av utbildningsutbudet och kompetensutvecklingsbehovet till dessa ämnen:

 • Kommunikation (Värdskap, språk, kommunikation/pedagogik/naturvägledning/guidekunskap, psykologi, första hjälpen).
 • Företagskunskap (Marknadsföring, affärsmässighet, företagande, personalledning, turismutveckling, digitalisering).
 • Natur och vildmark (Viltvård, naturvård, lagar, allemansrätten, vildmarksliv och naturkunskap).

Studien pekar på behov och svagheter

Genomsökningen av utbildningar för blivande naturturismaktörer har visat att utbudet av utbildningar som innehåller de ämnen som arbetsgruppen har prioriterat är litet. Ingen utbildning som innehåller alla prioriterade ämnen har identifierats.

På universitets- högskole- och folkhögskolenivå har sex utbildningar som täcker in ämnen inom alla tre huvudkategorier identifierats. Ämnen inom företagskunskap saknas ofta i utbildningar som är inriktade direkt på naturturism, särskilt på folkhögskolenivå. På universitetsnivå är utbudet av generella turismutbildningar relativt stort, men här är det ett fokus på just natur och naturturismnäringens särskilda förutsättningar som saknas. Gymnasieskolorna är de som erbjuder de bredaste naturturismutbildningarna, och här saknas sällan ämnen inom företagskunskap helt.

10 rekommendationer för ökad konkurrenskraft

 • Tydligare utbud gentemot blivande studerande, verksamma naturturismaktörer och utbildningsarrangörer.
 • Ökat fokus på utbildning inom kommunikation, företagskunskap samt natur och vildmark.
 • Skapa en gemensam grund- eller orienteringskurs om företagskunsap på samtliga utbildningar.
 • Gymnasieutbildningarna behöver ha inslag av ekonomisk karaktär.
 • Tydligare kvalitetssäkring och licensiering av guideyrket.
 • Jämförande översikt för utbildningar inom naturturism.
 • Inför naturturismutbildningar även på universitets- och högskolenivå.
 • Starta fler YH-utbildningar inriktade mot specifika delar inom naturturism.
 • Skapa en nationell funktion för vägledning av utbildning och fortbildning.
 • För rådgivare krävs möjlighet

Internationell utblick

Utblicken på naturturismutbildningar i andra länder har visat att de utvalda länderna erbjuder ett större utbud av naturturismutbildningar på universitets- och högskolenivå. I till exempel Norges fall tycks entreprenörskap och det mer strategiska perspektivet på naturturismbranschen ha en mer naturlig plats i dessa naturturismutbildningar. Även Nya Zeeland, Australien, Kanada och Skottland erbjuder utbildningar på universitets- och högskolenivå, men utbudet är också relativt stort på ”college”.

Ett system för en utbildningstrappa där utbildningarna kan bygga på varandra kan tas upp som ett gott exempel. Ett ”certificate” kan innehålla utbildning för grundläggande guide- och naturkunskaper som sedan kan byggas på med ”diploma” eller i vissa fall ”bachelor” (kandidat) där den bredare branschkunskapen, entreprenörskap och strategiska turismutvecklingen byggs på för varje nivå.