Landsbygdsnätverket

Om arbetsgruppen och våra mål

Arbetsgruppen Hållbara blå näringar verkar för lärande, samarbete och dialog mellan organisationer och myndigheter som är aktiva på ett nationellt plan inom fisket och vattenbruket.

Syftet med arbetsgruppen är att underlätta genomförandet av Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet och Strategin för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026 med tillhörande handlingsplan för utveckling av svenskt yrkesfiske respektive vattenbruk.

Målen är att:

 • Öka intressenters delaktighet i fiskeri och vattenbruk och lokalt ledd utveckling inklusive landsbygdsutveckling.
 • Öka kvalitet i genomförande av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet.
 • Informera allmänheten och potentiella stödmottagare om programmens möjligheter.
 • Främja kunskapsutveckling och innovationer.

Det gör vi genom arbetsgruppen med representanter från relevanta medlemsorganisationer inom Landsbygdsnätverket. Arbetsgruppen har en kombinerad fiske- och vattenbruksinriktning och prioriterar samt genomför aktiviteter som syftar till att stimulera lärande, samarbete och dialog mellan organisationer och/eller myndigheter som är aktiva på nationellt plan inom de blå näringarna och relaterade näringar exempelvis beredningsindustrin.

Aktiviteterna baseras på branschens behov och lyfter frågeställningar som medlemsaktörerna har samt bidrar till att nå målen för Havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet och genomförande av strategi och handlingsplan.

Nätverkets arbete är fokuserat kring att arrangera eller medverka i aktiviteter som:

 • nätverksträffar och konferenser
 • arbetsgruppsmöten och workshops
 • kunskapssammanställningar
 • webbinarier, poddar, nyhetsbrev m.m.
 • omvärldsbevakning

Nätverkets vattenbruksinriktning ska:

 • Verka för spridning av kunskap och information samt underlätta utbyte av kontakter och erfarenheter, både nationellt och internationellt.
 • Stimulera nätverksbyggande och samverkan mellan flera olika aktörer och nätverk.
 • Sprida information och goda exempel om genomförandet av Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet och som bidrar till utveckling av hållbart vattenbruk och därtill kopplade näringar.
 • Bidra till kompetenshöjande insatser som förstärker genomförandet av Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.
 • Fungera som en neutral mötesplats för ömsesidigt lärande och problemlösning.
 • Bidra till att öka förståelsen för hur myndigheter, organisationer och företag kan bidra till en hållbar produktion och utveckling och därmed samhällsnytta.
 • Genomföra workshops, konferenser, webbinarier och podd-inspelningar för att belysa hinder, möjligheter och innovationer i livsmedelskedjan, från båt eller odling till konsument.
 • Informera om metodutveckling och innovation kring redskap och metoder för yrkesfiske och vattenbruk som stärker hållbarheten och sprider kunskapen om detta inom näringarna samt till bredare målgrupp.
 • Samla in och analysera goda exempel på företagande inom näringarna samt sprida kunskap och information om detta.
 • Samverka med utbildningar för att inspirera till diversifiering, bättre lönsamhet och konkurrenskraft samt fler fiskerianknutna verksamheter.
 • Delta i och stimulera samarbete och i aktiviteter på EU-nivå.